Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

HSY4200 Praksisstudier - sykehjem - 12 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Sykepleie til eldre i sykehjem.

Hovedfokus i denne praksisperioden er:

1) Ivaretakelse av sykehjemspasienters grunnleggende behov. Herunder pleie, omsorg og behandling.

2) Fokus på helsefremmende og forebyggende sykepleie.

3) Undervisning og veiledning til pasienter og pårørende.

4) Oppøve gode yrkesetiske holdninger. Sette kunnskapen ut i praksis.

5) Utvikle egen faglig kompetanse. Herunder jobbe med fagutvikling, kvalitetssikring og forskning.

6) Kunnskap om organisasjon, ledelse, politikk og lovverk. 


Obligatorisk forkunnskapskrav

HSY4402-2 Grunnleggende sykepleie med sykdomslære og farmakologi til eldre: Arbeidskrav - Praksisforberedende - grunnleggende sykepleie

Hva lærer du

Læringsutbytte ved endt praksis

Helsefremming og forebygging:

Studenten skal:

* kjenne til prinsipper for forebygging og helsefremming

* forebygge komplikasjoner knyttet til grunnleggende behov

* ivareta pasientens evne til egenomsorg

* ivareta pasient og pårørendes behov for trygghet

 

Pleie, omsorg og behandling:

Studenten skal:

* kunne ivareta pasientens grunnleggende behov, herunder: Personlig hygiene, væske - og ernæring, eliminasjon, respirasjon, sirkulasjon, psykososiale, åndelige og kulturelle behov, følelsesliv og seksualitet, samt hygieniske prinsipper

* ha kunnskaper om ivaretakelse av og omsorg for mennesker med kognitiv svikt og mennesker i livets sluttfase

* kunne observere og iverksette tiltak til pasienter med: KOLS, hjertesvikt, demens, delir, depresjon, slag, diabetes, artrose og lårhalsbrudd

* ha kunnskaper om og kunne ivareta og gi omsorg til pårørende

* kunne utøve livreddende førstehjelp

* tilegne seg kunnskap om og anvende gjeldende dokumentasjonssystem i utøvelse av sykepleie

 

Undervisning og veiledning:

Studenten skal:

* kunne kommunisere med pasienter med aldersforandringer og sykdommer som kan hindre/forandre pasientens kommunikasjonsevne

* øve på verbal og nonverbal kommunikasjon

* kommunisere og samhandle med personalet

* øve på å veilede, støtte og gi informasjon til pasient og pårørende

* oppsøke veiledning og jobbe med egen faglig progresjon

 

Yrkesetisk holdning og handling:

Studenten skal:

* kunne reflektere over etiske og faglige problemstillinger knyttet til utøvelsen av sykepleie

* utvikle gode holdninger og handle i tråd med yrkesetiske retningslinjer

* være oppmerksom på faren for krenkelse, overgrep og tvangstiltak

* ha kunnskap om etikk og sykepleieteori

 

Fagutvikling, kvalitetssikring og forskning:

Studenten skal kunne:

* reflektere over egen faglig utvikling og progresjon, og være tydelig på eget kompetansenivå og behov for veiledning

* anvende aktuell litteratur og nyere forskning til å vurdere og begrunne sine handlinger

* delta i dokumentasjon, både muntlig og skriftlig

* anvende PPS aktivt

 

Organisasjon og ledelse, politikk og lovverk:

Studenten skal:

* kunne planlegge helhetlig, ta ansvar for og følge opp flere pasienter i løpet av en vakt

* kjenne til hvordan ei sykehjemsavdeling er organisert og sykehjemmets funksjon som en del av et helhetlig helsetilbud

* kjenne til lover og forskrifter som regulerer helsetjenesten i sykehjem 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer

Praksis i 8 uker, med totalt 240 timer. Turnus skal fylle kravene til arbeidsmiljøloven. Fravær kan ikke overstige 10 %.

Fortløpende veiledning fra kontaktsykepleier og andre sykepleiere.

Studentene skal delta på forventningssamtale, midt - og sluttvurdering. Disse samtalene skal studentene være skriftlig forberedt til.

Individuell og gruppevis veiledning med læreveileder. 


Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

Pedagogisk pleieplan. Nærmere beskrivelse for arbeidskravet finnes i Læreplan for praksisstudier i sykehjem.

Arbeidskrav skal være godkjent før praksis blir vurdert til bestått.

 

Vurdering

Praksisperioden vurderes til bestått/ ikke bestått i eget vurderingsskjema for praksis.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått praksisen, så snart det er praktisk gjennomførbart. For studenter som har fått vurdert praksisen sin til ikke bestått to ganger, må studiet som hovedregel avsluttes. 

Undervisning Vår 2020
Første gang:se timeplan på nett
Felles intro f.lekt. Lisa Øien
uni.lekt. Mona Lahm Høgbakk