Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

HSY4210 Praksisstudier - kommunehelsetjeneste - 15 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Praksisstudier i sykehjem eller hjemmesykepleie.

Emnet har en varighet på totalt 10 uker og gjennomføres i kommunehelsetjenesten. Den første uken blir benyttet til forberedelse til praksis. De neste 9 ukene gjennomføres praksis i sykehjem eller hjemmesykepleie i kommunehelsetjenesten.

Innholdet i praksisstudiet er nærmere beskrevet i egen læreplan.

Studenter som avvikler sin praksis i utlandet får en egen plan, men følger pensum og vurdering i henhold til læreplanen. 


Hva lærer du

Læringsutbytte

Etter endt praksis skal studenten ha kunnskap om:

* den kommunale helsetjenestens oppbygging og oppgaver med fokus på henholdsvis sykehjem og hjemmesykepleie

* sykepleiernes faglige og administrative funksjon i sykehjem/hjemmesykepleie

* sykepleierens helsefremmende og forebyggende funksjon

* kvalitetsforbedrende tiltak, internkontroll og avviksrapportering

* nasjonalt og internasjonalt forskning- og utviklingsarbeid med fokus på sykepleiefaglige problemstillinger innen sykehjem/hjemmesykepleie

* relevante lover og forskrifter som legger føringer for dokumentasjon av sykepleie

* sykepleiernes ansvar for å informere, undervise og veilede pasienter, pårørende, medarbeidere og studenter

* sykepleierens rolle i tverrprofesjonelt samarbeid

* frivillige samarbeids partnere

Ferdigheter

Etter endt praksis skal studenten kunne:

* lede og administrere sykepleie til en gruppe pasienter/brukere og deres pårørende

* utøve sykepleie på bakgrunn av kunnskapsbasert praksis

* utøve tiltak som fremmer helse og forebygger sykdom

* samarbeide på flere nivå i sykehjem/hjemmesykepleie, og delta i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid

* planlegge og gjennomføre ledelse av en avdeling/enhet/sone

* benytte gjeldende dokumentasjonssystem (f.eks. Unique Profil)

* undervise og veilede medarbeidere og studenter

* undervise og veilede eldre pasienter og kronisk syke pasienter samt deres pårørende

* samarbeid med frivillige

 

Generell kompetanse

Studenten skal:

* identifisere og reflektere over etiske problemstillinger og dilemmaer i sykehjem og hjemmesykepleie

* ha innsikt i relevante yrkesetiske problemstillinger

* vurderer rammebetingelser som styrer sykepleietjenesten i kommunehelsetjenesten

* utøve en kritisk-analytisk holdning til helse og omsorgtjenesten

* ta ansvar for egen læring ved å identifisere eget kunnskapsbehov og innhente ny kunnskap 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet er en kombinasjon mellom teori og praksis.

Veiledning vil foregå både individuelt og i grupper. 


Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

Studentene skal som en forberedelse til praksisperioden utarbeide en handlingsplan for praksisperioden.

Planlegge og utføre drift og ledelse av en avdeling i to dager.

Mottak og veiledning av nye studenter der dette er mulig. (Ellers tilsvarende arbeidskrav - se læreplan).

 

Skriftlige arbeid

Arbeidskrav

Prosjektoppgave (se lærerplan)

Arbeidsoppgaver

Undervisning av ansatte

Veiledning av studenter

Lede og organisere en enhet over to dager

 

Vurdering

Praksisemne.

Emnet vurderes til bestått/ikke bestått.

Dersom en student får karakteren ikke bestått for en veiledet periode ved et praksisområde må denne tas om igjen så snart det er praktisk gjennomførbart. Får studenten vurdert samme veiledete praksisområde til karakteren ikke bestått to ganger, må studiet som hovedregel avsluttes.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet ved neste ordinære avvikling av emnet. 

Undervisning Vår 2020
Forelesning f.lekt. Lisa Øien
uni.lekt. Sari Johanna Lindgren
f.lekt. Karin Ravn Pedersen
uni.lekt. Mona Lahm Høgbakk
stip. Elisabeth Pedersen