Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

IDR-1141 Idrettspedagogikk og idrettspsykologi - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne

Innhold

Idrettspedagogikk og idrettspsykologi er en flersidig disiplin som har ulike utgangspunkter, perspektiver og ståsteder med sine røtter fra blant annet idéhistorie, didaktikk, filosofi, psykologi og sosiologi. Emnet belyser verdiorienterte og fagdidaktiske spørsmål, og personlighets-, motivasjons- og prestasjonspsykologiske problemstillinger. Idrettspedagogikk og -psykologi skal bidra til å opparbeide basiskunnskap om idrett som utviklings-, mestrings- og sosialiseringsarena, og hvordan denne kunnskapen kan anvendes i utvikling av egenskaper, ferdigheter og holdninger innen idrett.

Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199.

Hva lærer du

Kunnskap

 

Ferdigheter

 

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Emnet er campusovergripende og deler av undervisningen tilrettelegges med nettstøtte. Emnet vil bli holdt i seminarform. Dette forutsetter en god del egenarbeid for den enkelte student, enten ved forberedelse til de enkelte emnene eller ved at det arbeides med et gitt tema individuelt eller gruppevis. For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider 250 timer inkludert forelesninger, seminar, oppgaver og selvstudium.

For studentene med Narvik og Storslett som studiested vil det være obligatoriske seminar, arbeid i digitalt klasserom (Canvas) og minimum to fellessamlinger i Alta. Arbeidet i Canvas skal gi rom for fordypning og kritisk refleksjon over oppgaver og spørsmål behandlet på samlingene og i lærebøker. Det forutsetter høy grad av studentaktivitet og selvstendighet i studiet. Studentene diskuterer og besvarer ulike former for arbeidskrav gjennom hele studiet.


Eksamen

Arbeidskrav: Det kreves minimum 80% deltakelse i undervisning organisert som seminar/nettseminar. Det vil fremgå av læringsplattformen hvilke deler av undervisningen som er obligatorisk. Videre kreves det innlevering av oppgaver i Canvas innen oppgitt tidsfrist. Følgende oppgaver inngår i arbeidskravet:

1: Individuell skriftlig oppgve med utgangspunkt i pensumlitteraturen gitt av faglærer

2: Gruppevis muntlig fremføring av gitt oppgave innenfor enten idrettspedagogikk eller idrettspsykologi.

Alle arbeidskrav må være godkjente før en kan gå opp til eksamen

 

 

 

Eksamen og vurdering: Fire timers skriftlig skoleeksamen. Det gis en karakter etter karakterskalaen A - F der A er beste karakter og F er ikke bestått.

 

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F (ikke bestått), eller ved sykdom til eksamen får studenter adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen jf. eksamensforskrift §§ 21 og 22. Kontinuasjons/utsatt eksamen gjennomføres på samme måte som ordinær eksamen med fire timers skoleeksamen.


Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 27.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2020
Første gang 14.01.2016
Undervisning (velg sted) stip. Andreas Kjæreng Winther
Undervisning Alta f.aman. Thor Oskar Thomassen
sr.konsul. Unni Charlotte Jansen
uni.lekt. Øyvind Klemetsen Bøthun
Undervisning Tromsø stip. Andreas Kjæreng Winther
uni.lekt. Karianne Hagerupsen
uni.lekt. Tord Markussen Hammer
uni.lekt. Jannicke Stålstrøm
Studenter Narvik f.aman. Thor Oskar Thomassen
sr.konsul. Unni Charlotte Jansen
uni.lekt. Øyvind Klemetsen Bøthun