Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

IDR-1280 Idrett og samfunn - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne

Innhold

Gjennom emnet "Idrett og samfunn" skal studentene tilegne seg kunnskap om idrettens sosiale og kulturelle betydning i samfunnet. Studiet skal slik stimulere til selvstendig og kritisk tenking om idrettens rolle og funksjon i samfunnet og om idrett som kulturfenomen. Emnet belyses med utgangspunkt i idrettssosiologi og i idrettshistorie.  

 

Følgende tema vil bli vektlagt i idrettssosiologi:

 

Gjennom Idrettshistorie skal studentene tilegne seg kunnskap om idretten som fenomen og dets utvikling i moderne norsk historie. Gjennom denne delen av emnet utvikles bevissthet omkring historien om norsk idrett:

 


Søknadsfrist

Søknadsfrist 1. desember

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199.

Hva lærer du

Kunnskap

 

Ferdigheter

 

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Deler av kurset vil bli holdt i seminarform, med lærerstyrte fellestimer og aktiv studentmedvirkning. I tillegg skal studentene i gruppearbeid forberede studentframlegg.

For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider 250 timer inkludert forelesninger, seminar, oppgaver og selvstudium.


Eksamen

Arbeidskrav: 

Deltakelse på obligatoriske seminar (se timeplan).  Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten får fremstille seg til eksamen:

Eksamen: En ukes hjemmeeksamen. Det benyttes en karakterskala fra A - F er A er beste resultat og F er ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F (ikke bestått), eller ved sykdom til eksamen får studenter adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen jf. eksamensforskrift §§ 21 og 22

Undervisning Vår 2020
Undervisning prof. Kolbjørn Rafoss
f.lekt. Øivind Granerud
uni.lekt. Øyvind Klemetsen Bøthun