Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

IDR-1321 Idretter 1 - 20 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Årsstudium idrett, Tromsø og Bachelor idrett, Tromsø.

Innhold

Emnet består av ulike idrettsaktiviteter der studenten skal tilegne seg egenferdigheter og formidlingsferdigheter i de enkelte aktivitetene. Svømming og livredning, fotball, volleyball og langrenn er aktiviteter i dette emnet. Undervisningen legges opp med både praktisk og teoretisk arbeid. Aktivitetene vil foregå i spesifikke anlegg knyttet opp mot idretten som praktiseres.

Studentene skal ha kunnskaper og ferdigheter i:

 

Fotball

 

Langrenn

Volleyball

 

Svømming og livredning


Hva lærer du

Kunnskap:

Ferdigheter

 

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Undervisningen legges opp med både praktisk og teoretisk arbeid. Aktiviteten vil foregå i spesifikke anlegg knyttet opp mot idretten som praktiseres. En del av undervisningen er problemorientert, noe som forutsetter engasjement i faglige diskusjoner og studentpresentasjoner. Studentene vil få individuelle oppgaver og gruppeoppgaver i de ulike idrettene, som tar sikte på å forbedre den enkeltes egenferdighet, men hovedvekt ligger på formidling av idretter, det vil si utvikling av evnen til planlegging, gjennomføring og vurdering av trenings- og undervisningsopplegg. Det vil være både lærerinitiert og studentinitiert opplæring, der det blir lagt vekt på ulike didaktiske tilnærminger. For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider 500 timer inkludert forelesninger, seminar, oppgaver og selvstudium.

Eksamen

Arbeidskrav: Det kreves minimum 80% deltakelse i hver av idrettsaktivitetene, og totalt i den praktiske delen av undervisningen, samt undervisning organisert som seminar. Det vil fremgå av læringsplattformen hvilke deler av undervisningen som er obligatorisk. Krav om obligatorisk studiedeltakelse og følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 

Eksamen og vurdering: Hver student blir trukket ut i en idrett til den praktisk-metodiske eksamen. Det gis en felles karakter etter vurdering av disse tre delene:

Karakterskalaen A til F benyttes, der A er beste karakter, og F er ikke bestått.

 

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F (ikke bestått), eller ved sykdom til eksamen får studenter adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen, jf. eksamensforskrift §§ 21 og 22.


Dato for eksamen

Praktisk- metodiske eksamen 20.04.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2020
første gang: se timeplan
Felles undervisning stip. Andreas Kjæreng Winther
uni.lekt. Karianne Hagerupsen
stip. Sigurd Pedersen
uni.lekt. Tord Markussen Hammer
uni.lekt. Jannicke Stålstrøm
første gang : se timeplan

Praktisk undervisning gr A-B stip. Andreas Kjæreng Winther
uni.lekt. Karianne Hagerupsen
uni.lekt. Tord Markussen Hammer
Gruppe A (obligatorisk undervisning) stip. Andreas Kjæreng Winther
uni.lekt. Tord Markussen Hammer
Gruppe B (obligatorisk undervisning) stip. Andreas Kjæreng Winther
uni.lekt. Tord Markussen Hammer
Gruppe 1 (obligatorisk undervisning) stip. Andreas Kjæreng Winther
uni.lekt. Karianne Hagerupsen
uni.lekt. Jannicke Stålstrøm
Gruppe 2 (obligatorisk undervisning) stip. Andreas Kjæreng Winther
uni.lekt. Karianne Hagerupsen
uni.lekt. Jannicke Stålstrøm
Gruppe 3 (obligatorisk undervisning) stip. Andreas Kjæreng Winther
uni.lekt. Karianne Hagerupsen
uni.lekt. Jannicke Stålstrøm