Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

IDR-2280 Trening, formidling og veiledning - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er tilrettelagt for studenter i år 2 i bachelor i idrett i Alta. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

I dette emnet skal studentene få praktisk erfaring i å formidle og veilede andre innen en idrett eller en fysisk aktivitet som en har forkunnskap i. Med bakgrunn i presentert teori, skal studentene lage, gjennomføre og evaluere aktivitets- og treningsopplegg i utvalgt aktivitet for idrettslag, skole / barnehage eller for andre aktører som driver med idrett og fysisk aktivitet.

Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199.

Studentene som tar dette emnet må ha gjennomført og fått godkjent 60 studiepoeng i emner innen idrett, kroppsøving, friluftsliv eller fysisk aktivitet og helse.


Hva lærer du

Kunnskaper

 

Ferdigheter

 

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Undervisningen inneholder både forelesninger og praktisk pedagogisk arbeid. Emnet skal gjøre studenten kjent med lokal idrettskultur både i form av observasjon og trenervirksomhet med tilhørende refleksjonsnotat. For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider 250 timer inkludert forelesninger, erfaringsinnhenting i lokal idrettskultur, oppgaver og selvstudium.

Aktiviteten vil foregå i anlegg knyttet opp mot den fordypningsidretten som studenten velger. Det er laget et kort introduksjonsskriv som studenten bruker ved kontakt av ekstern treningsgruppe. Dette opplegget skal minimum ha en varighet på 20 timer. Det vanlige vil være 10 økter a 2 timer.


Eksamen

Arbeidskrav

Studenten skal gjennomføre et selvvalgt aktivitetsopplegg for andre aktører som driver med idrett, friluftsliv eller fysisk aktivitet. Opplegget kan gjennomføres i idrettslag, institusjoner eller i en egen etablert treningsgruppe. Det skal velges blant aktiviteter som er gjennomgått tidligere i studiet.

Emnet har to arbeidskrav som ender i en aktivitetsrapport. Arbeidskravene bygger på hverandre og er grunnlag for avsluttende eksamen. Første arbeidskrav må være godkjent før det andre arbeidskrav kan gjennomføres. Begge arbeidskrav må være gjennomført og bestått før eksamen kan avlegges.

 

Arbeidskrav 1:

Tidlig i semesteret leveres en skriftlig skisse over planlagt opplegg for gjennomføringen. Denne skal presenteres for medstudenter. Opplegget skal minimum ha en varighet på 20 timer.  Studenten må selv ha avklart gruppen som treningsopplegget skal gjennomføres for.

 

Arbeidskrav 2:

Det skal leveres en skriftlig aktivitetsrapport med periodeplan for hele opplegget, detaljert plan for hver enkelt økt og logg med refleksjoner fra hele prosessen.

 

Eksamen og vurdering

Individuell muntlig eksamen, 30 minutter. Framlegg av aktivitetsrapport med påfølgende spørsmål knyttet til gjennomført arbeid.

Karakterskalaen A til F benyttes, der A er beste karakter, og F er ikke bestått.

 

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F (ikke bestått), eller ved sykdom til eksamen får studenter adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen jf. eksamensforskrift §§ 21 og 22.


Dato for eksamen

Innlevering av aktivitetslogg med muntlig eksamen 26.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2020
første gang: se timeplan på nett
Seminar f.lekt. Øivind Granerud
første gang : se timeplan på nett