Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

MFA-2020 Bacheloroppgave - 20 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Oppgaven skal være forankret i reelle ingeniørfaglige problemstillinger fra samfunns- og næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid. Innføring i vitenskapsteori skal inngå og vil være med å gi utdanningen en forskningsbasert forankring. Det er utviklet egne retningslinjer og formelle dokumenter til bruk i forbindelse med gjennomføring av bacheloroppgaven. Institusjonen har ansvar for at studentene får god veiledning uavhengig av om oppgaven utføres i tilknytting til en ekstern institusjon eller bedrift.

Hva lærer du

Kunnskap: ¿ Kandidaten kjenner til relevante metoder og arbeidsmåter innenfor forsknings- og utviklingsarbeid. ¿ Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer Ferdigheter: ¿ Kandidaten kan planlegge, gjennomføre og presentere (muntlig og skriftlig) et større selvstendig arbeid innenfor ett eller flere av studieretningens fagområder. ¿ Kandidaten kan anvende relevante metodeverktøy. Generell kompetanse: ¿ Kandidaten behersker ingeniørprofesjonen. De kan integrere tidligere ervervede kunnskaper og tilegne seg ny kunnskap i løsning av en problemstilling. ¿ Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde, og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv. ¿ Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjonen.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk eller engelsk

Undervisning

Studentene arbeider i prosjektgrupper à 2-4 studenter. Hver gruppe får tildelt en veileder og evt. en eller flere ressurspersoner. Gruppen skal selv organisere, lede og gjennomføre bacheloroppgaven i nær kontakt med veileder og evt. ressursperson eller oppdragsgiver.

Eksamen

Vurderingen skjer på bakgrunn av:

1. Prosjektrapporten og evt. produkt

2. Muntlig presentasjon av prosjektet og evt. produkt, sammen med individuell eksaminasjon .

For å få starte på bacheloroppgaven må studenten ha minimum 100 sp. bestått fra 1. og 2. studieår. Dette kravet må nås senest ved utsatt/kontinuasjons-eksamen i 5. semester.

Prosjektrapportens oppbygning og innhold skal være i tråd med gjeldende retningslinjer. For å kunne presentere prosjektet og evt. produkt muntlig samt gå opp til individuell eksaminasjon, må prosjektrapporten være bestått og refleksjonsnotatet godkjent. Det gis en samlet bokstavkarakter A ¿ F på del 1 og 2.

Det blir ikke avholdt kontinuasjonseksamen. Ved evt. stryk i èn del må hele emnet tas på nytt.


Dato for eksamen

Rapport innlevering 25.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2020