Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

PED-1005 Pedagogisk filosofi - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Teoretisk. Emnet er obligatorisk på bachelorgraden i pedagogikk. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet tar opp og drøfter problemer av filosofisk og vitenskapsteoretisk art innenfor pedagogikkfaget. Det gjelder for eksempel oppfatninger om pedagogikkfagets egenart og perspektiver på forholdet mellom teori og praksis. Det gis en innføring i grunnleggende begreper i pedagogikkfaget som kunnskap, oppdragelse, undervisning, læring og danning, og det belyses hvordan disse inngår i ulike politiske, etiske og erkjenningsteoretiske sammenhenger.

Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 5199 enkeltemner lavere nivå.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper:

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk.

Undervisning

Emnet gis i vårsemesteret.

Ukentlige forelesninger, selvstudium og seminarundervisning. Seminarene baseres på aktiv studentdeltakelse og studentene skal ha forberedte innlegg. Fremleggene gjennomføres som en øvelse i argumentasjon. Vurdering av begrunnelser spiller en vesentlig rolle, og man får og gir tilbakemelding på fremstillingsform. Se punktet om obligatoriske arbeidskrav.

Emnet evalueres minimum én gang pr. programperiode i henhold til kvalitetssikringssystemet.


Eksamen

Arbeidskrav: Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Deltakelse i forberedelse til muntlig fremlegg og muntlig framlegg av tekst på seminar (oppgitt problemstilling), respons fra medstudenter og innlevering av teksten, 1700-1800 ord (ca 5 sider)

Deltakelse i forberedelse til muntlig fremlegg, innlevering av gruppepresentasjon (f.eks. powerpoint) og muntlig fremlegg i gruppe (oppgitt problemstilling), ca. 15 minutter

Eksamen/vurdering: Hjemmeeksamen (oppgitt problemstilling) på ca. 2400 ord (ca. 7 sider) som skrives over én (1) uke. Det gis bokstavkarakter med en skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeoppgave utlevering 20.04.2020 innlevering 27.04.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

PED-1005N Pedagogisk filosofi (nettstudium) 10 stp
Undervisning Vår 2020
Forelesning prof. Andrew Nikolai Kristiansen
f.aman. Jens Breivik
prof. Kjersti Fjørtoft
prof. Mariann Solberg
Seminar prof. Mariann Solberg
uni.lekt. Fredrik Nilsen