Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

PED-3054 Vitenskapsteori og forskningsmetode - 30 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er for studenter med studierett på master i pedagogikk. Emnet kan tas som enkeltemne. 

Innhold

Emnet består av vitenskapsteori, kvalitativ metode og kvantitativ metode. Undervisningen i vitenskapsteori vil formidle kunnskap om hovedretningene innenfor vitenskapsteorien: positivisme, hermeneutikk, kritisk realisme og sosialkonstruktivisme. Det legges vekt på de premisser og utfordringer disse vitenskapsteoretiske retningene innebærer for valg av metodiske tilnærminger i forskningen. Undervisningen i metode vil formidle kunnskap om planlegging, gjennomføring og vurdering av kvalitative og kvantitative undersøkelser. Det legges vekt på: Ulike forskningstradisjoner, forskningsdesign, vitenskapsteoretiske grunnlag, metodiske tilnærminger for å fremskaffe data (for eksempel observasjon, intervju, feltarbeid, tekststudier, survey og innhenting av registerdata), analyse av data, samt vurdering knyttet til validitet og reliabilitet i forskning. Forholdet mellom erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskap tematiseres.

Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Jf. opptakskrav i master i pedagogikk. 

Opptakskode: 9371  


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

Studenten skal ha:

Ferdigheter:

Studenten skal:

Kompetanse:

Studenten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet organiseres samlingsbasert over ett semester. Det totale undervisningsomfanget er på rundt 120 timer, fordelt på forelesninger og seminarer med praktiske øvelser

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Eksamen består av:

Ved bedømming av eksamen benyttes karakterskalaen A-F hvor F er ikke-bestått.

Ved karakteren F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Arbeidene kan fremlegges for ny sensur i bearbeidet eller supplert form.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen innlevering 22.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

PED-3059 Forskningsmetode og vitenskapsteori 20 stp
Undervisning Vår 2020
Samling prof. Mariann Solberg
f.aman. Yngve Antonsen
prof. Roald Andreas Øien
Forkurs prof. Roald Andreas Øien