Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

PFF-5010 Profesjonsfag del 1- Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag - 30 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er en obligatorisk del av praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet består av pedagogikk og yrkesdidaktikk.

Lærerens sentrale oppgave er å planlegge og gjennomføre opplæring og vurdere og veilede elevene i deres læringsarbeid. For å kunne planlegge undervisning, må studentene ha kunnskap og ferdighet i læreplananalyse og læreplanarbeid og kompetanse i å omsette de faglige kompetansemålene i læreplanen til praktisk undervisning.  Ledelse av læreprosesser introduseres som en viktig del av lærerrollen. Vurderingsformene i studiet skal være forskningsbaserte, læringsorienterte og varierte.

Kunnskap om elevenes læreforutsetninger og livsverden er nødvendig for å gi en undervisning som er tilpasset mangfoldet blant elevene. Observasjon av elevene i deres læringsprosesser er viktig for å utvikle kunnskap. Forskningsmetoder med fokus på observasjon på ulike læringsarenaer vil vektlegges.

Kunnskap om elever som strever og er i krise. Økt globalisering krever både nasjonalt og internasjonalt perspektiv og studentene må derfor ha innsikt i barn og unges rettigheter. Emnet vil ha et fokus på hvilke tiltakskjede som skal benyttes når elever vekker bekymring.

Sentrale læringsteorier vil bli knyttet opp mot yrkene og studentens praksiserfaringer. Kunnskap om sentrale læringsteorier og hvordan læring skjer vil også stå sentralt i arbeidet med å tilpasse opplæringa til elevenes ulike forutsetninger og i å utvikle gode læringsstrategier.

Studentene skal gjennom arbeidet med det faglige lærestoffet utvikle kompetanse om sentrale pedagogiske og yrkesdidaktiske teorier og modeller.

Yrkesopplæringen er organisert i fag, allmenndannende og spesifikke yrkesfag. Yrkesfagene, deres egenart og legitimering i samfunn og skole og deres utvikling, vil være sentrale temaer. Studiet vil også fokusere på samspillet mellom den kunnskap og kompetanse de allmenndannende fagene og yrkeskunnskapene representerer. De grunnleggende ferdighetene og yrkesretting av fellesfagene blir vektlagt i studiet.

Yrkesetisk kompetanse og danning inngår i alle sider ved lærerarbeidet. Gjennom studiet skal studentene tilegne seg kompetanse innenfor ulike aspekter ved lærerens yrkesutøvelse. I tillegg vil studentene drøfte etiske dilemmaer og yrkesetiske løsningsstrategier.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten har kunnskap om:

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 

Generell kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

PPU-studiet forutsetter en studentaktiv læringsform. Det betyr at studentene må være aktive i egen læreprosess og i sin søken etter relevant fag/lærestoff fra ulike kilder.

Studiet er samlingsbasert med 6 samlinger à 3 dager. Studentene skal forberede seg til samlingene ved å lese teori samt lytte til nettforelesninger, forberede muntlige innlegg og skrive og sende inn utkast til tekster, se arbeidskravene nedenfor. Arbeidet vil skje både individuelt og i grupper via studiets læringsplattform.

Samlingene organiseres med forelesninger, individuelle studier og læring i grupper med konkrete oppgaver.  Studentene skal legge fram muntlige presentasjoner og tekster i grupper og gi hverandre respons.

Studentene skal gjennomføre undervisningssekvenser for medstudenter og gi respons til hverandre på disse. Det vil også inngå videoopptak av slike undervisningssekvenser med etterfølgende respons.

Det legges generelt opp til et bredt undervisningsrepertoar ved hjelp av digitale verktøy på samlingene og som forberedelse til samlingene.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen:

Praksis må være bestått før eksamen kan avlegges.

 

Eksamen består av en skriftlig og en muntlig del. Hver del teller 50% av samlet karakter.

 

Skriftlig eksamen:

Skriftlig del består av to tekster som alle integrerer pedagogikk og yrkesdidaktikk

Studentene skal formulere ei problemstilling ut fra teori eller egne praksiserfaringer. Teksten skal vise studentens evne både til å reflektere over praksiserfaringer og å anvende teori i refleksjon.

Studenten skal med utgangspunkt i en case reflektere over utfordringer og løsningsmuligheter ved hjelp av teori

 

Muntlig individuelt eksamen:

For å få gå opp til muntlig eksamen, må skriftlig eksamen være bestått.

1. Kandidaten presenter kort sitt fokusområde (4 - 6 minutter). Kandidaten kan bruke notater (max ½ A4-side) til hjelp i den muntlige presentasjonen.

2. Sensor tar utgangspunkt i noen av punktene i kandidaten sin presentasjon, og har dialog med kandidaten rundt disse (8 - 10 minuttet).

Den øvrige tiden (15 - 20 minuttene) drøfter kandidaten og sensor et eller flere av Profesjonsfagets tema fra inneværende studieår:

Ved bedømming av eksamen benyttes karakterer etter en skala fra A til E for bestått, og F for ikke bestått. Tekstene vurderes samlet.

Ved karakteren F, tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.


Dato for eksamen

Muntlig eksamen 13.02.2020;Skriftlig oppgave innlevering 27.01.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

PFF-5010F Profesjonsfag del 1- Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag 30 stp
Undervisning Vår 2020
Samling f.kons. May Jensen
uni.lekt. Elisabeth Nicolaisen
uni.lekt. Bjørnar Strøm
uni.lekt. Clas Dale
f.kons. Jørn Rune Ottem