Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

RAD-2041 Bildeframstilling og bildebehandling - 20 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Bachelor i radiografi og kan ikke tas som enkeltemne. Forkunnskapskrav: Alle tidligere eksamener må være bestått.

Innhold

Emnet omhandler oppbygging og virkemåte for apparatur og utstyr og fagutøvelse innen abdominale røntgenundersøkelser for computertomografi (CT), ultralyd (UL), nukleærmedisin og MR.  Bildedannelse og postprosesseringsmetoder vektlegges.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid med seminarfremlegg, selvstudium og praksis.

Eksamen

Arbeidskrav: Ett arbeidskrav.

Praksis må være bestått før studenten kan framstilles til eksamen. Ikke bestått praksis medfører endret studieprogresjon.

Individuell skriftlig skoleeksamen. Varighet 6 timer. Ved vurdering av oppgaven benyttes karakterskalaen A-E for bestått og F for ikke bestått. Det gis mulighet for en kontinuasjonseksamen uten at dette får følger for studieprogresjonen.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 11.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2020
Forelesning f.aman. Øystein Olsen
uni.lekt. Rigmor Katrine Johansen
uni.lekt. Laila Johanna Lindgård
uni.lekt. Rune Sylvarnes
uni.lekt. Cato Johansen
uni.lekt. Kurt Jonny Johansen
øvinglær. Lena Mari Dale Jakobsen
uni.lekt. Henning Joachim Nysted
Ferdighetstrening uni.lekt. Cato Johansen
Seminar f.aman. Øystein Olsen
uni.lekt. Rigmor Katrine Johansen
uni.lekt. Laila Johanna Lindgård
gruppearbeid f.aman. Øystein Olsen
uni.lekt. Rigmor Katrine Johansen
uni.lekt. Laila Johanna Lindgård
uni.lekt. Cato Johansen