Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

RAD-2540 Bacheloroppgave - 15 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Bachelor i radiografi og kan ikke tas som enkeltemne. Forkunnskapskrav: Bestått alle forutgående eksamener og praksisstudier.

Innhold

Emnet omhandler vitenskapens betydning for kunnskapsutvikling innen radiografi. Bacheloroppgaven skal ta utgangspunkt i et faglig relevant tema innenfor rammen av radiografstudiets mål. Det kan dreie seg om å anvende eksisterende kunnskap på en ny måte eller utvikle ny kunnskap. Studenten skal gjennom anvendelse av aktuelle forskningsmetodiske fremgangsmåter innhente og behandle kunnskap om et faglig tema i tråd med kravene til en vitenskapelig undersøkelse.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid, seminar knyttet til oppgave.

Eksamen

Arbeidskrav: Skriftlig innlevering av prosjektbeskrivelse og ett framlegg.

Eksamen: Skriftlig oppgave over selvvalgt tema og individuell muntlig eksaminasjon. Varighet muntlig høring 30 min. Oppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe på inntil 2 personer. Oppgaven må være bestått for å kunne gå opp til muntlig eksaminasjon. Endelig karakter fastsettes etter muntlig eksaminasjon. Ved vurdering av oppgave og eksamen benyttes karakterskalaen A-E for bestått og F for ikke bestått.Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Dato for eksamen

Oppgave innlevering 12.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2020
Forelesning uni.lekt. Laila Johanna Lindgård
øvinglær. Andrea Falk Lorentsen
Gruppearbeid uni.lekt. Laila Johanna Lindgård