Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

REL-2005 Religionsvitenskapens faghistorie - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorgradsprogram i religionsvitenskap og teologi, og for studenter på lektorutdanning med studieretning religionsvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet er en videreføring av REL-1050 med vekt på faghistoriske temaer innen religionsvitenskap som fagdisiplin. Religionskritiske perspektiver og eksempler fra klassiske religionsteoretikere i det 19. og 20. århundret står sentralt i kurset. Fordypningstemaer hentes fra klassiske skrifter innen religions­vitenskapen.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Fullført 60 studiepoeng på 1000-nivå i religionsvitenskap eller teologi, eller tilsvarende.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten kan


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket skal normalt være norsk. For å oppnå instrumentelle mål om å utvikle kompetanse i engelsk fagspråk hos norskspråklige studenter og/eller integrere studenter med annet morsmål enn norsk/annet skandinavisk språk, kan undervisningsspråket også være engelsk.

Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.


Undervisning

Emnet består av omtrent 20 timer forelesning. Det forutsettes at studentene er aktive i undervisningen, både når det gjelder presentasjon og diskusjon av pensumlitteraturen.

Kvalitetssikring av emnet  Emnet evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen: Muntlig presentasjon på 10 min. over et tema fra pensum. Tema avtales med faglærer.

Eksamen består av: 1 uke individuell skriftlig hjemmeeksamen på 10 sider (ca. 3500 ord) med gitt oppgavetekst. Hjemmeeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Wiseflow. Du bes gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Wiseflow.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 27.04.2020 innlevering 05.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2020
Forelesning prof. Bjørn Ola Tafjord