Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

RUS-1001 Russisk grunnkurs 2 - 20 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk i studieretning russisk på bachelorgradsnivå og kan tas som enkeltemne.

Innhold

Dette emnet gir en grundig oversikt over russisk grammatikk og omfatter også tekstarbeid, oversettelse og muntlige øvelser relatert til Russland i dag.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse og RUS-0100 Russisk grunnkurs 1 eller russisk nivå I/II fra videregående skole.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studentene har:

Ferdigheter

Studentene kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og russisk.

Undervisning

Undervisningen er organisert som forelesninger og øvelser innenfor grammatikk, oversettelsesøvelser, tekstarbeid og samtale- og lytteøvelser. Grammatikkdelen gir en oversikt over russisk grammatikk med spesiell vekt på de emner som ikke behandles grundig i RUS-0100 Russisk grunnkurs 1. Det gis skriftlige øvelsesoppgaver ukentlig. Tekstarbeidet tar hovedsaklig utgangspunkt i kortprosatekster (sakprosa og/eller skjønnlitteratur) eller dikt. En del av tekstene vil ha relevans for russisk kultur og russiske samfunnsforhold. Oversettelsesøvelsene går ut på at studentene leverer og får rettet og gjennomgått oversettelser hver uke. I den muntlige delen trener studentene på å føre samtaler på russisk over forholdsvis enkle emner, og lærer seg russisk uttale og intonasjon.

Alle emner midtveis-evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Eksamen består av:

Den skriftlige prøven omfatter

I vurderingen av skriftlig eksamen teller oversettelse til norsk 20 %, oversettelse til russisk 40 % og grammatikk 40 %. Alle deler må bestås for at skriftlig eksamen skal være bestått. Muntlig eksamen omfatter:

Skriftlig teller 60 % og muntlig 40 %. Både skriftlig og muntlig eksamen må være bestått for at man skal bestå emnet som helhet. Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk. Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 20.05.2020;Muntlig 03.06.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

RUS-1040 Russisk grammatikk 10 stp
Undervisning Vår 2020
Forelesning prof. Tore Nesset
uni.lekt. Elena Bjørgve
f.aman. Svetlana Sokolova
stip. Daria Kosheleva
Muntlig eksamen Muntlig eksamen: Uke 22

uni.lekt. Elena Bjørgve
Skoleeksamen Skoleeksamen: XX