Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

RUS-3115 Russisk samtidskultur - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på mastergraden i russlandsstudier og kan tas som enkeltemner av studenter som fyller opptakskravet til master i litteratur, studieretning russisk.

Innhold

Studenten får dypere innsikt i endringene i russisk kulturliv fra Sovjetunionens sammenbrudd og fram til i dag. Studenten vil få innblikk i ulike teoretiske perspektiver innen russisk kultur og i hovedtendensene i dagens russiske kulturdebatt. I lys av dette vil studentene arbeide med og analysere verk innen bl.a. samtidsprosa og lyrikk, film og populærmusikk.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Bachelorgrad i språk og litteratur, språk og økonomi, eller tilsvarende utdanning. Det kreves 90 studiepoengs fordypning i ett av studieretningsfagene, med 60 stp. på 1000-nivå og 30 stp. på 2000-nivå. I tillegg kreves et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i emnene som inngår i studieretningen i bachelorgradsprogrammet. Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7 eller bedre i faget som danner grunnlag for opptak.

Søknadskode 9371 enkeltemner på masternivå.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studentene har:

Ferdigheter

Studentene kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: engelsk, russisk og norsk.

Eksamensspråk: norsk


Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesning og seminar. Det blir gitt veiledning til skriftlige oppgaver. I tillegg vises fire filmer på ettermiddags-/kveldstid i løpet av semesteret.

Alle emner evalueres en gang i løpet en 2-årsperiode på mastergradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Eksamenbestår av:

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk. Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 11.05.2020 innlevering 13.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2020
Forelesning Arbeidskrav: uke 11 og 12

f.aman. Yngvar Bordewich Steinholt
prof. Andrei Rogatchevski
prof. Knut Andreas Grimstad
Eksamen Hjemmeeksamen: utlevering xx, kl. 09:00. Innlevering xx, kl. 14.00. Dato for eksamen er foreløpig og kan bli forandret.