Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

SAM-1012 Samisk språkvitenskap: Språk i samfunnet og flerspråklighet - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorgraden i språk og litteratur med studieretning samisk som morsmål. Emnet kan også tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet skal gi kunnskaper om de ulike samiske språkenes stilling i samfunnet og om flerspråklighet i et samfunnsperspektiv. Emnet gir også en innføring i hvordan majoritetsspråkene påvirker det samiske språket. I dette inngår også språkplanlegging og språkvitalisering. Studentene skal vurdere skriftlige og muntlige tekster i et språkrøktsperspektiv. I dette vil det også inngå oversetting.

Søknadsfrist

 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: Studenten bør kunne samisk på morsmålsnivå.

Søknadskodene er: 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Nordsamisk

Undervisning

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger og gruppearbeider. Pensumlitteraturen vil være på nordsamisk, norsk/svensk og engelsk.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent innen fastsatt frist før man kan fremstille seg til eksamen:

Arbeidskravet evalueres med godkjent/ikke godkjent og må være godkjent senest 2 uker før eksamen.

 

Vurderingsform

Eksamen består av:

Eksamensspråk: Nordsamisk

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.  

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Semesteroppgave innlevering 19.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

SAMGFS Samisk grunnfag deleksamen språk 10 stp
Undervisning Vår 2020
Arbeidskrav Frist for arbeidskrav: 6. mars og 4. mai