Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

SAM-1110 Samisk litteraturvitenskap: Eldre samisk diktning i et kulturhistorisk perspektiv - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorgraden i språk og litteratur med studieretning samisk som morsmål. Emnet kan også tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir en oversikt over samisk litteraturhistorie med hovedvekt på den tidlige muntlig-litterære arven, slik som myter, episk joikediktning, sagn, eventyr og ordtak. Disse emnene vil bli presentert i en historisk kontekst, men også bli sett opp mot den moderne samiske diktningens bruk av dette tradisjonsmaterialet. Kurset er tenkt som en basisinnføring i eldre samisk litteraturhistorie, og krever derfor ingen spesielle forkunnskaper utover det å beherske nordsamisk godt.

Søknadsfrist

 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Nordsamisk.

Undervisning

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger, unntatt i en prosjektskrivingsperiode på to uker omtrent midt i kurset, der studenten skal skrive et faglig essay på ca. 5 sider à 2000 tegn om et av emnene som behandles i undervisningen. Dette essayet er del av skriveprosesstreningen som studentene skal få i løpet av kurset. Derfor skal studentene legge fram prosjektoppgaven for de andre studentene på kurset, og på grunnlag av responsen fra medstudenter og faglærer få anledning til å revidere arbeidet. Det reviderte essayet må være godkjent av faglærer før studenten får gå opp til eksamen (jf. arbeidskrav).

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent innen fastsatt frist før man kan fremstille seg til eksamen:

Essayet må være godkjent senest to uker før eksamen.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen består av:

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 13.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

SAM-1110 Samisk litteraturvitenskap: Samisk litteraturhistorie 10 stp
Undervisning Vår 2020
Forelesning f.aman. Lill Tove Fredriksen
Arbeidskrav Frist for arbeidskrav: 30. mars.