Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

SOS-1001 Individ og samfunn - 20 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk på bachelorprogrammet i sosiologi og for studenter på lektorutdanning med fag 1 eller fag 2 i sosiologi. Emnet kan også tas som enkeltemne eller som støtteemne i andre bachelorgradsprogrammer.

Innhold

Med utgangspunkt i ulike sosiologiske teorier gir emnet en oversikt over sentrale sosiologiske temaer knyttet til menneskelig samliv slik det arter seg på ulike nivåer; fra individer og grupper, sosiale institusjoner, og til regionalt og nasjonalt plan. Sosiologiske begreper introduseres for å belyse sosiale enheter og prosesser av varierende størrelse og omfang; mikronivå (teori om handling, samhandling), mesonivå (teori om sosialisering) og makronivå (teori om storsamfunn, samhold og sosial endring).

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: Examen philosophicum og Examen facultatum. Siden en del av litteraturen er på engelsk, anbefales det også at studentene behersker engelsk som lesespråk.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Hva lærer du

 Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper:

Studenten har:

 

Ferdigheter:

Studenten kan:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.


Undervisning

Emnet består av omtrent 16 dobbeltimer med forelesning og omtrent 16 dobbeltimer med seminarer. I tillegg tilbys det eksamensforberedende seminar. På seminar kan studentene fordype seg i temaer og problemstillinger som er lagt fram på forelesningene. Seminarundervisningen bygger på aktiv deltakelse og forutsetter selvstendig arbeid fra studentene. De vil på denne måten også få trening i både muntlig og skriftlig framstilling av fagstoff.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Individuell innlevering av oppgave på to sider i tilknytning til seminar.

Eksamen/vurderingsform: Eksamen består av en 2 ukers (14 dager) hjemmeeksamen på ca. 6000 ord (omtrent 15 sider) over oppgitt oppgavetekst og påfølgende muntlig eksamen. Studenten får kun gå opp til muntlig eksamen dersom hjemmeeksamen vurderes til bestått (A-E). Den muntlige eksamen virker justerende på oppgavens karakter.

 

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

 

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 07.05.2020 innlevering 22.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2020
Hjemmeeksamen Utlevering: 9. mai.Innlevering: 24. mai

Muntlig eksamen 13. og 14. juni