Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

SOS-1003 Medisin og samfunn - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er et valgfritt fordypningsemne innen bachelorstudiet i sosiologi, men kan også tas som enkeltemne eller som støtteemne i andre bachelorgradsprogrammer. Passer for studenter på lektorutdanning med fag 1 eller fag 2 i sosiologi.

Innhold

Emnet tar opp forholdet mellom helse, sykdom og samfunn. Hensikten med kurset er å vise at sykdom og helse må sees i sammenheng med det samfunnet de er en del av. Det vil bli lagt vekt på å forstå og å analysere medisinens rolle i dagens samfunn, og det vil spesielt bli fokusert på de utfordringer medisinen står overfor. Temaer som forebyggende medisin, risiko, kjønn og ulikhet vil være sentrale.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

Studenten har:

Ferdigheter:

Studenten kan: 

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller et annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Emnet består av omtrent 8 dobbeltimer med forelesninger og omtrent 8 dobbeltimer med seminar. Gjennom seminarundervisning får studentene trening i å legge frem faglig innhold både muntlig og skriftlig.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

En skriftlig innlevering på 800-1200 ord.

Eksamen består av:

En ukes (7 dager) hjemmeeksamen på 4000 ord (ca. 10 sider) med gitt oppgavetekst.

 

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

 

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeoppgave utlevering 15.04.2020 innlevering 22.04.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2020
Forelesning uni.lekt. Erling Solheim
Hjemmeeksamen Utlevering: 5. aprilInnlevering: 12. april.