Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

SPA-1013 Praktisk spansk I - 20 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er en obligatorisk del av Årsstudium i spansk, Bachelorprogram i språk og litteratur, Bachelorprogram i språk og økonomi, samt i Lektorutdanningen trinn 8 - 13  hvor studenten har studieretning spansk eller spansk som fag nummer 2.

Innhold

Emnet bidrar til forbedring av studentenes skriftlige og muntlige ferdigheter i spansk, økning av deres ordforråd og utviding av deres kunnskap i spansk grammatikk. I emnet inngår lesing, snakketrening, stilskriving, oppøving av lytte- og leseforståelse, oversettelse fra norsk til spansk og øvelser i grammatikk.

Innenfor grammatikken vil følgende bli gjennomgått:

1. ordklasser og grammatiske kategorier;

2. syntaktiske funksjoner (subjekt, verbal, direkte og indirekte objekt, adverbial);

3. leddsetninger;

4. trykk og aksent;

5. substantivets kjønn og tall, og konstruksjonen substantiv + preposisjonen de + substantiv;

6. adjektivets kjønn, tall, gradbøyning og plassering;

7. pronomen og determinativer;

8. bruk av pronomenet se;

9. bruk av preteritum og imperfektum;

10. bøyning og bruk av presens futurum, preteritum futurum og preteritum perfektum;

11. imperativ;

12. bøyning og bruk av presens konjunktiv og imperfektum konjunktiv i substantiviske, adjektiviske og tidsadverbiale leddsetninger, etter para que, aunque, quizás og ojalá;

13. passiv;

14. verbene ser og estar;

15. verb som gustar;

16. verbalperifraser hay que + infinitiv, volver a + infinitiv, acabar de + infinitiv, ponerse a + infinitiv, echarse a + infinitiv, dejar de + infinitiv, ir + gerundium, llevar + gerundium;

17. adverb.

Når det gjelder skriftlig og muntlig kommunikasjon, tar emnet for seg følgende temaer:  

1. barndom;

2. livet før og nå;

3. arbeidslivet og arbeidserfaring;

4. utdanning;

5. reiseliv;

6. massemedier;

7. landet vi bor i (geografi, økonomi, politisk system, samfunn, helligdager, mat, livsstil)

8. innvandrere i Norge og nordmenn i utlandet;

9. helse;

10. årstider;

11. verdier og holdninger.


Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: Det anbefales sterkt at du har SPA-0100: Grunnkurs i spansk språk eller spansk på nivå I eller II (tidligere B- eller C-språk) med godt resultat fra videregående skole. Det forutsettes at du mestrer bøyning av verb i presens (hablo, hablas, habla, osv.), presens perfektum (he hablado, has hablado, ha hablado,osv.), preteritum (hablé, hablaste, habló, osv.) og imperfektum (hablaba, hablabas, hablaba, osv.).

 

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 

Ferdigheter

Studenten kan:

I henhold til den Felles europeiske referanserammen for språk skal studentene ha nådd kompetansemålene tilsvarende nivå B1.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen er beregnet på norskspråklige studenter, men undervisningsspråket vil være spansk og norsk.  

Eksamensspråk er spansk.


Undervisning

Emnet tilbys i form av gruppeundervisning. Emnet er intensivt og har en rask progresjon. Studentene må derfor jobbe regelmessig på egenhånd og/eller i kollokviegrupper med tekstlesing, oppgaveløsning, oversettelser og snakketrening. Det regnes med aktiv deltakelse fra studentene.

Emnet tilbys i vårsemesteret. Undervisningsomfaget er på 9 timer per uke.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Nærmere informasjon om arbeidskravet vil bli lagt ut på Canvas i begynnelsen av semesteret.

Arbeidskravet vurderes av faglærer med godkjent/ikke godkjent.

Eksamen består av to deler:

Skriftlig eksamen omfatter oversettelse av ukjent(e) tekst(er) til spansk og oppgaver i grammatikk. Begge deler må bestås for å bestå skriftlig eksamen.

Muntlig eksamen omfatter blant annet samtale om ett tema fra dagliglivet og samtale om ett av de litterære verkene fra pensum.

Det gis en samlet vurdering av skriftlig og muntlig eksamen, hvor begge deler teller likt, dvs. 50 %.

Begge deler må være bestått for at emnet skal være bestått.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Selv om bare én del vurderes til ikke bestått, må hele eksamen tas på nytt.

Ingen hjelpemidler er tillatt verken på den skriftlige eller den muntlige eksamen.

Nærmere informasjon om eksamen og vurderingskriteriene vil bli lagt ut på Canvas i begynnelsen av semesteret.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Alle karaktergivende aktiviteter på tas på nytt ved karakteren F. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 20.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

SPA-1033 Praktisk spansk I, deltid 20 stp
Undervisning Vår 2020
Første forelesning: Se timeplanen på nett
Forelesning Se timeplanen på nett

f.aman. Petr Pitloun
Muntlig eksamen Muntlig eksamen i uke: annonseres senere