Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

SSO-3020 Nyere perspektiver på sosialt arbeid - 15 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter med studierett på masterprogrammet i sosialt arbeid, men kan også tas som enkeltemne.

Innhold

I dette emnet presenteres sentrale temaer knyttet til utviklingen i velferdssamfunnet, og de svarene som profesjonelt sosialt arbeid kan bidra med. Bl.a. behandles aktuelle sosialpolitiske føringer med vekt på forebyggende arbeid og et tettere samarbeid på tvers av sosiale tjenester og helsetjenester. I denne sammenhengen spiller kommende demografiske endringer og konsekvenser for samfunnet og for profesjonelt sosialt arbeid en viktig rolle.

Studenten får innblikk i ulike analytiske perspektiver og i muligheten for å bruke disse til kritisk vurdering av sosialfaglige problemstillinger. Emnet gir kandidaten innsikt i relevante perspektiver som kritisk belyser profesjonenes rolle i velferdssamfunnet. Emnet skal problematisere hvordan kunnskapsdannelse skjer i sosialt arbeids praksisfelt, og skal bidra til å synliggjøre sammenhengen mellom kunnskapsteoretiske posisjoner og betydningen for sosialfaglig forskning og praksis. I emnet behandles sentrale teorier og begreper, eksempelvis risiko, velferdsstat/-samfunn, beslutning og deltakelse, sosialt arbeid og helse, relasjoner og familie, kultur, kjønn og klasse. Emnet problematiserer også hvordan klientskapende krefter kan svekkes gjennom myndiggjørende strategier. I sum skal emnet kaste lys over sosialt arbeids samfunnsmandat under endrede rammebetingelser.


Søknadsfrist

For søking om opptak til enkeltemne: 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Emnet er obligatorisk i studiet Master i sosialt arbeid, men kan også tas som enkeltemne.

Opptakskravet er fullført bachelor i sosialt arbeid, barnevern eller vernepleie (sosionom, barnevernspedagog eller vernepleier). Det stilles krav om relevant fordypning av minimum 80 studiepoengs omfang innenfor studieprogrammets fagområde. Søkere med annen samfunnsfaglig, pedagogisk eller helsefaglig utdanning og relevant sosialfaglig yrkeserfaring kan også søke.

 Følgende generelle opptakskrav gjelder:

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.


Hva lærer du

Kunnskap

Ved bestått emne skal studenten:

Ferdigheter

Ved bestått emne skal studenten:

Generell kompetanse

Ved bestått emne skal studenten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Studentens basisgruppe er studentens viktigste læringsarena. Emnet vil bygge på studentaktive læringsformer, det vil si læringsformer hvor studentenes primære arena for læring er gruppearbeid og -diskusjoner, og praktiske øvelser i basisgruppa. I praksis betyr dette at studentene jobber aktivt med pensumstoff i forkant av samlingene, både gjennom egenstudier og i egen basisgruppe. Undervisere/fagansatte har ansvar for å tilrettelegge for studentaktiv læring gjennom å utarbeide et helhetlig læringsdesign for hele emnet.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

Eksamen består av:

Vurderingsuttrykket er gradert karakterskala A - F, der A er beste karakter og F er ikke bestått. Ved karakter F tilbys det kontinuasjonseksamen påfølgende semester.

Kontinuasjons-/utsatt eksamen:

Kontinuasjons- og utsatt eksamen arrangeres i henhold til forskrft for eksamen ved UiT - Norges arktiske universitet.


Dato for eksamen

Essay utlevering 29.01.2020 innlevering 20.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2020
Første gang: Se timeplan på nett
Undervisning prof. Kjell Ole Kjærland Olsen
f.aman. Eva Josefsen
f.aman. Robert Myrvang
f.aman. Farhat Taj