Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

STV-1003 Sammenlignende europeisk politikk - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap. Det passer som støtteemne for andre samfunnsfag, jus, fiskerifag og humanistiske fag. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Sammenlignende europeisk politikk studerer de politiske systemers utvikling over tid i Europa, med vekt på hva som kan forklare variasjonene landene imellom.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere grad.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse Studenten er kompetent til å formidle statsvitenskapelig kunnskap om politiske systemer i Europa og sammenlignende politikk generelt og har tilstrekkelig innsikt til å kunne diskutere sentrale spørsmål innen sammenlignende politikk i en faglig sammenheng.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Det gis 10 dobbeltimer med forelesning (totalt 20 timer) og 7 dobbeltimer med seminar (totalt 14 timer). Gjennom seminarundervisning får studentene trening i å legge frem faglig stoff.

Eksamen

Eksamen består av:

En 6 timers skoleeksamen.  

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensformen prøver studentenes evne til selvstendig arbeid med et sentralt tema fra kurset, samt deres faglige skriveferdigheter. Skoleeksamen gjør det mulig å ytterligere etterprøve studentenes tilegnelse og forståelse av pensum, samt deres evne til å drøfte dette faglig.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 03.06.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

STATSV-103 Internasjonal politikk og komparativ politikk 10 stp
Undervisning Vår 2020
Forelesning f.aman. Marcus Buck
f.aman. Jonas Stein
Første gang: Se timeplan

Seminar Studentene velger et av seminarene