Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

TYS-1001 Tysk fonetikk og formlære med praktiske øvelser - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet er en del av årsstudiet i tysk og lektorutdanning 8-13. Forkunnskaper tilsvarende TYS-0100 Innføring i tysk eller tysk I eller II (tidligere B- og C-språk) fra videregående anbefales. Emnet er obligatorisk for studenter med tysk som fag 1 og 2 ved lektorutdanning 8 - 13.

Innhold

Emnet gir opplæring i grunnleggende emner på områdene tysk fonetikk og formlære. Dessuten øves studentenes praktiske språkferdigheter gjennom skriftlige og muntlige øvelser, oversettelser fra norsk til tysk og andre (fler-) språklige oppgaver med refleksjonsfokus. I denne sammenheng tar studentene også i bruk digitale og tradisjonelle oppslagsverk både med tanke på eget språkbruk og med tanke på videreformidling i undervisningskontekster.

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner lavere grad (ikke realfag). Du trenge ikke oppgi hvilket emne du søker opptak til.

 

Anbefalte forkunnskaper:

Det anbefales at studentene har forkunnskaper tilsvarende TYS-0100 Innføring i tysk eller tysk I eller II (tidligere B- og C-språk) fra videregående, spesielt dersom det er lenge siden studenten har hatt tysk.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Studentene har:

Ferdigheter:

Studentene kan:

Læringsresultatet vil tilsvare nivå B1/B2 i henhold til GER (felleseuropeiske referanserammen for språk).


Undervisnings- og eksamensspråk

Tysk.

Undervisning

Undervisningen foregår i form av forelesninger, seminarer og øvelser. Tilsammen tilsvarer dette ca. 65 t undervisning, dvs. 4 t ukentlig. Det gis i tillegg et felles øvelseskurs for TYS-1001 og TYS-1002. Det anbefales på det sterkeste å delta jevnlig på dette kurset.

Undervisningen er lagt opp slik at den krever forarbeid, aktiv deltakelse og etterarbeid.

 

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner midtveis-evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent innen fastsatt frist før studenten kan fremstille seg til eksamen:

Vurderingsform:

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.  


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 18.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2020
Forelesning uni.lekt. Ina-Maria Zentner
Eksamen Eksamen: 31. mai. 2018

Seminar Felles seminar med TYS-1002

uni.lekt. Ina-Maria Zentner