Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

TYS-1002 Elementær tysk syntaks I - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Forkunnskaper tilsvarende TYS-0100 Innføring i tysk eller tysk I eller II (tidligere B- og C-språk) fra videregående anbefales. Emnet er obligatorisk for årsstudiet i tysk og tysk som fag 1 og 2 ved lektorutdanning 8 -13.

Innhold

Emnet gir grunnleggende opplæring i syntaktisk analyse og setningssyntaks med hovedvekt på kasussyntaks. Studentene lærer seg å analysere enklere tyske setninger med tanke på form og funksjon av de enkelte setningsleddene. Dessuten lærer de seg de mest grunnleggende fagtermini slik at de forstår bruken av disse, og selv kan bruke dem både med tanke på eget språkbruk og med tanke på videreformidling i undervisningskontekster.

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

 

Anbefalte forkunnskaper:

Det anbefales at studentene har forkunnskaper tilsvarende TYS-0100 Innføring i tysk eller tysk I eller II (tidligere B- og C-språk) fra videregående, spesielt dersom det er lenge siden studenten har hatt tysk.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte: 

Kunnskaper:

Studentene har:

   Ferdigheter:

Studentene kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Tysk.

Undervisning

Undervisningen foregår i form av forelesninger, seminarer og øvelser. Tilsammen tilsvarer dette ca. 65 t undervisning, dvs. 4 t ukentlig. Det gis i tillegg et felles øvelseskurs for TYS-1001 og TYS-1002. Det anbefales på det sterkeste å delta jevnlig på dette kurset.

Undervisningen er lagt opp slik at den krever forarbeid, aktiv deltakelse og etterarbeid.

 

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner midtveis-evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent innen fastsatt frist før studenten kan fremstille seg til eksamen:

Vurderingsform:

Emnet vurderes med bokstavkarakterer (A-F), hvor F er "ikke bestått".

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 25.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2020
Forelesning uni.lekt. Ina-Maria Zentner
Seminar Felles seminar med TYS-1001

uni.lekt. Ina-Maria Zentner
Eksamen Eksamen: 24. mai 2018