Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

TYS-1101 Tysk tekstlesing og tekstproduksjon med prosjektarbeid - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk i årsstudium i tysk og tysk i lektorutdanning 8-13 om har tysk som fag 1 og fag 2. Emnet kan også tas som enkeltemne. Forkunnskaper tilsvarende TYS-0100 Innføring i tysk eller tysk I eller II (tidligere B- og C-språk) fra videregående anbefales.

Innhold

Stikkord for det språklige arbeidet i dette emnet er lese, lytte, snakke, skrive. Du lærer å bruke digitale oppslagsverk som grammatikker, ordbøker, stilistiske hjelpemidler og andre språkressurser på nett. Du vil utvikle gode strategier i forhold til egen språkinnlæring, utvide ditt ordforråd og omsette dine grammatikk-kunnskaper i egen språkbruk. Tekstmaterialet vil være ulike sjangre med tema fra tysk litteratur- og kulturlivet, politikk- og samfunnsliv og samtidshistorie også innenfor de andre tyskspråklige landene. Emnet inneholder en prosjektdel, der du selv kan velge et tema, en sjanger eller et medium du ønsker å fordype deg i, som for eksempel litteratur, film, musikk, TV-serier, stand up, eller et tema fra tysk historie. Individuell veiledning og oppfølging på prosjektet er obligatorisk, og det skal inneholde både en muntlig og skriftlig formidlingsdel (se arbeidskrav).

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner lavere grad (ikke realfag). Du trenge ikke oppgi hvilket emne du søker opptak til.

Anbefalte forkunnskaper:

Det anbefales at studentene har forkunnskaper tilsvarende TYS-0100 Innføring i tysk eller tysk I eller II (tidligere B- og C-språk) fra videregående.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

 

Kunnskaper

Studenten har:

 

 

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Tysk.

Undervisning

Seminar og gruppearbeid med muntlige og skriftlige øvelser, samskriving, gruppeveiledning og individuell veiledning. Emnet har fire timer organisert undervisning i uka, i tillegg kommer kollokviearbeid og veiledningstimer (gruppe og individuelt). Undervisningen er lagt opp slik at den krever forarbeid, aktiv deltakelse og etterarbeid.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner midtveis-evalueres en gang i løpet programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Vurderingsform:

Emnet vurderes med "bestått"/ "ikke bestått". Både mappeevaluering og muntlig eksamen må være bestått for å få "bestått" på emnet.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakteren "ikke bestått" til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.Ved "ikke bestått" mappeevaluering leverer studentene inn en bearbeidet mappe, og stiller til muntlig eksamen.  Ved "ikke bestått" muntlig eksamen behøver studentene kun å stille til ny muntlig eksamen.


Dato for eksamen

Muntlig 27.05.2020;Mappeevaluering innlevering 11.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2020
Forelesning f.aman. Cathrine Theodorsen
Eksamen Muntlig eksamen 3-4. juni.