Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

BLU-2000 Bacheloroppgave med forskningsmetode og vitenskapsteori - 15 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter i barnehagelærerutdanningen. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet omfatter en profesjonsrettet bacheloroppgave som skal gi studenten teoretisk innsikt i og praktisk øvelse i vitenskapelig arbeid.

Innholdet i oppgaven skal knyttes til barnehagen som pedagogisk institusjon og barnehagelærerens arbeidsområder. Tematisk skal oppgaven forankres i ervervet kompetanse innenfor ett eller flere av kunnskapsområdene eller fordypningen i barnehagelærerutdanningen. Innholdet kan også knyttes til studentens utviklingsarbeid i barnehagen 6.semester. Innføring i vitenskapsteori og metode inngår i emnet.

Bacheloroppgaven skal integrere teori og praksis og bygger derfor på konkrete praksiserfaringer/utprøvinger.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studenten har kjennskap til:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Undervisningen foregår samlingsbasert over ett semester. Undervisnings- og arbeidsmåtene i emnet er lærerstyrte læringsaktiviteter i fellesskap, som forelesning, studentframlegg og organisert gruppearbeid, med praktiske og teoretiske tilnærminger.Selvstendig studieinnsats i form av selvstudium og deltakelse er grunnleggende. Det forutsettes aktiv deltakelse og tilstedeværelse både i undervisning og praksis.

Studentene tilbys skriftlig og muntlig veiledning på både prosjektskissen og bacheloroppgaven, inntil 8 timer pr bacheloroppgave. Det gis ikke veiledning siste uken før innleveringsdato.

Læringsplattform benyttes i undervisningssammenheng og som kommunikasjonsverktøy.

Undervisningsomfang: om lag 60 timer.

Emnet evalueres skriftlig minimum hvert tredje år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Det vil gis utfyllende informasjon for presentasjon og prosjektskisse.

Eksamen består av:

Innlevering av bacheloroppgave. Omfang om lag 7000 ord.

Oppgaven kan skrives i gruppe på to studenter. Omfanget skal da være om lag 9000 ord. Oversikt over selvvalgt pensum skal legges ved oppgaven.

 

Dersom ikke-skriftlig dokumentasjon er en del av oppgaven, kan omfanget av den skriftlige teksten reduseres noe.

Ved bedømmelse av eksamen benyttes gradert karakter etter en skala med seks trinn fra A til E for bestått, og F for ikke bestått, med A som beste karakter.

Ved ikke bestått praksis gjennomføres ny praksis samtidig med ordinær praksis påfølgende studieår. Ved karakter F på eksamen tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.

Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester.


Dato for eksamen

Bacheloroppgave innlevering 18.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BLU-2003 Bacheloroppgave med forskningsmetode og vitenskapsteori 15 stp
Undervisning Vår 2020
Felles undervisning f.lekt. Torbjørn Isaksen
rådgiver Silje Rossvoll Kvande
uni.lekt. Anne Lise Bakke
f.aman. Anja Maria Pesch
f.aman. Siri Sollied Madsen
rådgiver Brynjar Labugt Sollid
stud.kons. Renate Mari Walberg
stud.leder Helge Habbestad
uni.lekt. Torstein Unstad
øvinglær. Ane Bjørn-Bergstad
Gruppe 1 f.lekt. Torbjørn Isaksen
uni.lekt. Anne Lise Bakke
f.aman. Anja Maria Pesch
f.aman. Siri Sollied Madsen
uni.lekt. Torstein Unstad
uni.lekt. Harald Eivind Moe
Gruppe 2 f.lekt. Torbjørn Isaksen
uni.lekt. Anne Lise Bakke
f.aman. Anja Maria Pesch
uni.lekt. Torstein Unstad
uni.lekt. Harald Eivind Moe
Gruppe 3 f.lekt. Torbjørn Isaksen
uni.lekt. Anne Lise Bakke
f.aman. Anja Maria Pesch
f.aman. Siri Sollied Madsen
uni.lekt. Torstein Unstad
uni.lekt. Harald Eivind Moe
Gruppe 4 f.lekt. Torbjørn Isaksen
uni.lekt. Anne Lise Bakke
f.aman. Siri Sollied Madsen
uni.lekt. Torstein Unstad
uni.lekt. Harald Eivind Moe