Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

BLU-2010 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid - 15 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter i barnehagelærerutdanningen. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet handler om ledelse av personalet og av endrings- og utviklingsprosesser i barnehagen, i tillegg til internt og eksternt samarbeid. I emnet tematiseres veiledning, samt metoder og verktøy for ledelse og gjennomføring av utviklingsarbeid.

Praksis inngår som en integrert del av kunnskapsområdet. Omfang: 15 dager. Se studieplan og håndbok for praksis.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Emnet går over ett semester og er samlingsbasert. Undervisnings- og arbeidsmåtene i emnet er lærerstyrte læringsaktiviteter i fellesskap, som forelesning og organisert gruppearbeid, med praktiske og teoretiske tilnærminger. Studentfremlegg av lærestoff vil inngå i seminarvirksomheten. Deltakelse i veiledningsøvelser og gjennomføring av et mindre utviklingsprosjekt i barnehage i forbindelse med veiledet praksis, er en sentral arbeidsform i dette emnet.

Selvstendig studieinnsats i form av selvstudium og deltakelse er grunnleggende. Det forutsettes aktiv deltakelse og tilstedeværelse både i undervisning og praksis.

Praksis er en viktig læringsarena i profesjonsrettingen av studiet og for forståelsen av emnenes plass i profesjonen. Studenten skal delta i daglige gjøremål i barnehagen med utgangspunkt i oppgaver og ansvar som følger av stillingen som pedagogisk leder.

Læringsplattform benyttes i undervisningssammenheng og som kommunikasjonsverktøy.

Undervisningsomfang: om lag 75 timer.

Emnet evalueres skriftlig minimum hvert tredje år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Arbeidskrav i praksisbarnehagen som vurderes av praksislærer:

 

Andre obligatoriske arbeidskrav som vurderes av faglig tilsatt:

I praksis foregår det en kontinuerlig vurdering av studentens evne til å mestre sin fremtidige rolle som barnehagelærer. Studentens praksis vurderes til Bestått/Ikke bestått.  

Eksamen består av:

Muntlig gruppeeksamen med inntil fire studenter i hver gruppe. Omfang 35 minutter. Det gis individuell karakter.

 

Ved bedømmelse av eksamen benyttes gradert karakter etter en skala med seks trinn fra A til E for bestått, og F for ikke bestått, med A som beste karakter.

Ved ikke bestått praksis gjennomføres ny praksis samtidig med ordinær praksis påfølgende studieår.

Ved karakter F på eksamen tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester


Emnet overlapper disse emnene

BLU-2030 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid 15 stp
Undervisning Vår 2020
Klasse A f.lekt. Toril Emilie Sverdrup
uni.lekt. Anne Lise Bakke
rådgiver Ole Martin Kanck
Klasse B uni.lekt. Eirin Gamst-Nergård
rådgiver Ole Martin Kanck
uni.lekt. Betty Steinsvik
f.aman. Siri Sollied Madsen
Gruppe A1 f.lekt. Toril Emilie Sverdrup
uni.lekt. Anne Lise Bakke
Gruppe A2 f.lekt. Toril Emilie Sverdrup
uni.lekt. Anne Lise Bakke
Gruppe B1 uni.lekt. Eirin Gamst-Nergård
uni.lekt. Betty Steinsvik
f.aman. Siri Sollied Madsen
Gruppe B2 uni.lekt. Eirin Gamst-Nergård
uni.lekt. Betty Steinsvik
f.aman. Siri Sollied Madsen