Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

NOR-1012 Talemål og språklig mangfold - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk på studieretning og årsstudium i nordisk, bachelor i nordisk språk og litteratur og i lektorutdanningen trinn 8 - 13, studieretning nordisk eller nordisk som fag 2.

Innhold

Emnet viser den historiske utviklinga som ligger til grunn for dagens norske talemål, og gir i tillegg et innblikk i utviklinga av dansk og svensk talemål. Ei innføring i geografisk og sosial talemålsvariasjon står sentralt i undervisninga. Det språklige mangfoldet i norsk og i Norge knyttes også til tradisjonell og nyere flerspråklighet. Nordnorske språkforhold blir særlig vektlagt. Det blir også gitt ei innføring i sentrale dialektologiske og sosiolingvistiske begreper, problemstillinger og metoder.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: NOR-1011, eller tilsvarende.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Studentene har grunnleggende kunnskaper om:

Ferdigheter

Studentene kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: norsk. Pensumlitteraturen er på norsk og ev. andre skandinaviske språk.

Eksamensspråket er norsk. Målform: nynorsk.


Undervisning

Undervisningen blir gitt i vårsemestret i form av forelesninger/seminar. Antall undervisningstimer: ca. 52.  

Kvalitetssikring:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført innen fastsatt frist og godkjent av faglærer før man kan fremstille seg til eksamen:

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen består av:

Vurderingsuttrykk:

Bokstavkarakterer:

Emnet blir vurdert med bokstavkarakter A - F, hvor F er "ikke bestått".

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 15.05.2020 innlevering 22.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

NOR-1013 Språk og samfunn. Talemålsvariasjon og skriftspråknormering. Spesialtilpasset emne for lektorutdanningen trinn 8 - 13. 10 stp
Undervisning Vår 2020
Forelesning Samkjøres med NOR-1022. Se lenke i emnebeskrivelsen for timeplan.

f.aman. Åse Mette Johansen
prof. Øystein Alexander Vangsnes
Ekskursjon Talemålsekskursjon

prof. Øystein Alexander Vangsnes
Hjemmeeksamen Ut- og innlevering av eksamen i Wiseflow: 3.6 - 11.6 kl.14:00. Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb.