Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

NOR-1012 Talemål og språklig mangfold - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk på studieretning og årsstudium i nordisk, bachelor i nordisk språk og litteratur og i lektorutdanningen trinn 8 - 13, studieretning nordisk eller nordisk som fag 2.

Innhold

Emnet viser den historiske utviklinga som ligger til grunn for dagens norske talemål, og gir i tillegg et innblikk i utviklinga av dansk og svensk talemål. Ei innføring i geografisk og sosial talemålsvariasjon står sentralt i undervisninga. Det språklige mangfoldet i norsk og i Norge knyttes også til tradisjonell og nyere flerspråklighet. Nordnorske språkforhold blir særlig vektlagt. Det blir også gitt ei innføring i sentrale dialektologiske og sosiolingvistiske begreper, problemstillinger og metoder.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: NOR-1011, eller tilsvarende.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Studentene har grunnleggende kunnskaper om:

Ferdigheter

Studentene kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: norsk. Pensumlitteraturen er på norsk og ev. andre skandinaviske språk.

Eksamensspråket er norsk. Målform: nynorsk.


Undervisning

Undervisningen blir gitt i vårsemestret i form av forelesninger/seminar. Antall undervisningstimer: ca. 52.  

Kvalitetssikring:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført innen fastsatt frist og godkjent av faglærer før man kan fremstille seg til eksamen:

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen består av:

Vurderingsuttrykk:

Bokstavkarakterer:

Emnet blir vurdert med bokstavkarakter A - F, hvor F er "ikke bestått".

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

NOR-1013 Språk og samfunn. Talemålsvariasjon og skriftspråknormering. Spesialtilpasset emne for lektorutdanningen trinn 8 - 13. 10 stp
Undervisning Vår 2020
Forelesning Samkjøres med NOR-1022. Se lenke i emnebeskrivelsen for timeplan.

f.aman. Åse Mette Johansen
prof. Øystein Alexander Vangsnes
Ekskursjon Talemålsekskursjon

prof. Øystein Alexander Vangsnes
Hjemmeeksamen Ut- og innlevering av eksamen i Wiseflow: 3.6 - 11.6 kl.14:00. Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb.