Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

NOR-1110 Nordisk litteratur fra eddadikt til 1880 - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk for studieretning i nordisk i bachelor i nordisk språk og litteratur og lektorutdanning trinn 8-13, studieretning nordisk/fag 1 og nordisk som fag 2, og årsstudiet i nordisk.

Innhold

Emnet skal gi kunnskap om norsk og nordisk litteratur fra norrøn litteratur og fram til 1880. Arbeidet med pensumtekstene skal skje i nær tilknytning til arbeid med litteraturhistorisk og litteraturvitenskapelig sekundærlitteratur. Arbeidet med metodelære skal ikke bare gi et arbeidsredskap, men også sette studentene i stand til å se hvordan en tekstanalyse eller et anna forskningsresultat henger sammen med en bestemt litteraturvitenskapelig metode og eventuelt med et verdistandpunkt.

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere grad (ikke realfag)


Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskaper om:

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk eller andre skandinaviske språk. Pensumlitteraturen er på norsk og/evt. andre skandinaviske språk.

Eksamensspråk: norsk, måform: nynorsk.


Undervisning

Undervisninga vil bli gitt i form av forelesninger og seminarer med forberedte studentinnlegg, noe som forutsetter aktiv deltakelse fra studentene, ca 52 timer. Se timeplan for mer detaljert informasjon om undervisning.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent av faglærer før man kan fremstille seg til eksamen:

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen består av:

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Vurderingsuttrykk

Bokstavkarakterer:

Eksamen blir vurdert med bokstavkarakter A-F, hvor F er ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 06.05.2020 innlevering 13.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

NOR-1120 Nordisk litteratur fra eddadikt til 1870. Spesialemne for utenlandske studenter. 10 stp
Undervisning Vår 2020
Forelesning Samkjøres med NOR-1120.

prof. Henning Howlid Wærp
Hjemmeeksamen Ut- og innlevering av eksamen i Wiseflow: 9.5 - 16.5 kl.14:00. Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb.