Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

ITE1861 Veg- og VA-teknikk - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Innhold

Faget er felles for studentene som velger linjene «samfunnsteknikk» og «anlegg og produksjon». Faget er to-delt med 5 studiepoeng for hver del. Det vil være separate forelesninger og innleveringer for veg, og separate for VA-teknikk. Emnet skal gi studentene den generelle kunnskapen som de trenger for å forstå og utøve Veg- og VA-anlegg. Studentene lærer metoder for planlegging av «veg og VA-anlegg». Emnet inneholder forskjellige tema, både for veg og VA, dette for å tilrettelegge for en større forståelse for hvordan den skjulte infrastrukturen fungerer. Studentene skal kunne gi en helhetlig forståelse av områder som bygges ut og gi sikkerhet for innbyggerne (liv, helse, økonomi). Det gjelder også valg av traseer for veg og VA, for å unngå flomskader og sikre at flommer ledes til flomveger utenom bebyggelsen for å hindre skade.

Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert


Hva lærer du

Veg

Vegdelen gir en innføring i veg og gateutforming med tilhørende normaler. Det er veglovens § 13 som gjelder for all planlegging og bygging av veger og gater på det offentlige vegnettet. Vegnettet bør utformes slik at både nytt og eksisterende vegnett er best mulig for trafikantene og samfunnets transportbehov. Vegnormalene for vegbygging danner grunnlaget for alle som planlegger, dimensjonerer og bygger veger. Normalene er beregnet på hele det faglige miljøet i Norge. Studentene kan laste ned håndbøkene gratis fra Statensvegvesen sin hjemmeside, vegvesen.no. Det er mulig å følge faget som nettstudent, da alle forelesninger er på Mediasite. Nettstudentene må møte på studiested for å få utført laboratorieøvelsene. Studentene får en innføring i geometrisk utforming av veg og vegens sideareal, vegklasse, dimensjoneringsklasse, vegbredde, linjeføring, kryssutforming. Studentene får også kjennskap til hvilke krav som stilles til sidearealet, dimensjonering av vegens overbygning, krav til bæreevne, materialvalg, underbygning, frostsikring, utkiling.

Kunnskap 

Studentene skal etter endt studie:

Ferdigheter 

Studenten

Generell kompetanse

Studenten skal kunne prosjektere og beskrive oppbyggingen av en veg, samleveg, fylkesveg og europaveg. Kunne bestemme hvilke masser som kan benyttes i hvilken type veg, og finne telefarlighetsklassen til eksisterende masser, hvor de har kornfordelingsskjema med slemmeanalyse.

VA-teknikk

I de fleste gater og veger i bebygde områder ligger det et vann- og avløpssystem. Dette er den viktige infrastrukturen som ikke synes, og som har som oppgaven å forsyne forbrukeren med vann, og ta avløpsvannet i retur. Tilgang til hygienisk og bruksmessig godt drikkevann er en grunnleggende forutsetning for liv. Globalt er forsyning av tilstrekkelig og betryggende vann til befolkningen og tilfredsstillende sanitære løsninger to av de største utfordringene. Det dør millioner av mennesker hvert år som følge av vannbårne epidemier eller av vannmangel. Samfunnet har lagt ned store ressurser i å etablere hygienisk sikker og bruksmessig god vannforsyning og en miljømessig god håndtering av avløpsvann. Infrastrukturen for vann og avløp er et av fundamentene for et sikkert og velfungerende samfunn. Vann er verdens viktigste næringsmiddel. VA-teknikk vil gi studentene en innsikt i vannforsyning, avløpshåndtering og overvannsproblematikk.

Studentene får kunnskap om vannforsyningssystemet som inneholder nedslagsfelt, valg av kilde, inntak, renseanlegg, forsyning, vannforbruk, fordelingsnett, sikkerhet, metoder for vannbehandling, brannvann. For avløpssystemet skal studentene få kjennskap om fellessystem og separatsystem, klimaendringer og effekter av dette, problemstillinger ved planlegging, selvrensing, fordrøyningsanlegg, LOH (lokal overvanns håndtering), overløp, avskjærende anlegg, utslippsområder, resipienten. Videre får studentene innblikk i materialteknologi, drift og vedlikehold. Rør og legging, rehabilitering samt valg av rørtype.

Kunnskap 

Studentene skal etter endt studie:

Ferdigheter 

Studenten

Generell kompetanse 

Studenten kan gjennomføre en beregning og prosjektering av et vann- og avløpsanlegg for et boligområde, både nytt og eksisterende. Uavhengig av hvilken kommune «prosjektet» er i. Også kunne komme med nye ider til overvannshåndtering, da overvannet ikke bare skal legges i rør.  


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Studentene skal tilegne seg kompetanse og ferdigheter gjennom forelesninger, studie av pensumslitteratur og eventuell støttelitteratur, arbeid med oppgaver og innleveringer, laboratoriearbeid, befaringer, og veiledning. Gjennom veiledning til medstudenter i gruppearbeider. Alt av forelesningsmateriell vil bli tilgjengelig på It´s learning, her vil løsningsforslag til oppgaver bli lagt ut, og tilbakemelding på innleveringer gitt. Det er lagt opp til to obligatoriske laboratoriske øvinger, en i hver fagdel. Det skal utarbeides laboratorierapport for begge øvingene. Gruppestørrelse: 2-3 studenter.

I VA-teknikk er det analyse av en vannprøve, prøven kan være hentet fra en brønn, bekk etc. Det blir sett på vannkvalitetsparametere og krav til disse.

Følgende parametere i drikkevannsforskriften skal analyseres:

I veg-teknikk er det følgende laboratorieøving som skal gjennomføres: 


Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

Emnet består av til sammen 9 innleveringsoppgaver i tillegg til laboratorieøvelsene. Det blir lagt opp til 5 individuelle øvinger i veg-teknikk, eksklusiv laboratoriet. Det blir lagt opp til 4 individuelle øvinger i VA-teknikk, eksklusiv laboratoriet. Alle innleveringene har egne innleveringsfrister, og blir vurdert som godkjent/ikke godkjent. For å få tilgang til eksamen skal samtlige 9 øvinger være godkjent, og det obligatoriske laboratoriearbeidet bestått.

Vurdering

Skriftlig individuell eksamen under tilsyn. Det er to deleksamener av 3 timer som teller 50% hver, begge fagdelene må være bestått for å få karakter i faget. Veg-teknikk 3 timers skriftlig eksamen, alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Va-teknikk 3 timers skriftlig eksamen, alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Alle kalkulatorer tillatt. Emnebesvarelsene vurderes etter en gradert skala fra A til F, hvor bokstavkarakteren A er høyeste, og hvor bokstavkarakteren F er ikke bestått.


Dato for eksamen

Vegteknikk skriftlig eksamen 25.05.2020;VA-teknikk skriftlig eksamen 12.06.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2020
Veg f.lekt. Tor Konrad Kildal
VA h.lektor Bente Nymoen
uni.lekt. Hugo Terje Vanje-Remlo