Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

ITE1862 Arealplanlegging og Landmåling IV (eiendomsmåling, eiendomsrett, prosesser og roller) - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Innhold

Arealplanlegging

Innføring i arealplanlegging i et ressurs- og bærekraftperspektiv. Det norske plansystemet, kort historikk, dagens lovverk. Organisering og roller, med fokus på kommunens rolle. Forskrifter, veiledninger, normer, rikspolitiske retningslinjer. Planutforming, behov og funksjoner. Infrastruktur. Transport- og trafikkplanlegging. Planbestemmelser. Saksgang og medvirkning.

Landmåling LM 4

Nærmere om kartgrunnlag, referansesystemer, projeksjoner og datum, og koordinattransformasjon mellom disse. Bruk av GPS. Historikk kommunale kartverk. Koordinatfesting av eiendom. Målebrev. Grunnbok og matrikkel. Servitutter. Fradeling og ekspropriasjon. Offentlige forvaltningsorganer. Særdomstolene.


Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 - enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Faget forutsetter ITE1853 Grunnleggende byggfag med LM1, eller tilsvarende kunnskaper i geomatikk.


Hva lærer du

Arealplanlegging

Kurset skal gi innføring i fagområdet arealplanlegging, og klargjøre rollefordeling, prosesser og myndighetsutøvelse for de vanligste plannivåene. Etter endt kurs skal kandidaten være fortrolig med grunnleggende definisjoner, kunne utforme planprosesser og lage planer for enkle tiltak, primært på reguleringsnivå.

Landmåling LM 4

Kurset gir kunnskap om landmåling i forhold til grunneiendom og arealforvaltning, med hovedvekt på kartgrunnlag, parter og dokumentformater samt lovverk og offentlige instansers rolle. Sammen med bestått kurs i Landmåling 2 og 3 skal kandidaten kunne gjøres i stand til å utføre enkle oppmålingsforretninger under oppsyn av faglig ledelse. 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger i plenum, dels samlingsbasert. Befaring av planleggingsmiljø samt case. Veiledning under gruppearbeid i felt (LM 4). Arbeide med innlevering til mapper.

Det må påregnes minst 250 arbeidstimer.

Programvare

Faget inkluderer bruk av Windowsbasert programvare (kostnadsfrie studentlisenser besørget av UIT).


Eksamen

Arbeidskrav

Følgende er innlevering til respektive mapper og således ikke obligatorisk utover hva som er anført. Men hver av mappene må i tillegg være bestått for å få rett til å gå opp til eksamen.

Arealplanlegging

3 øvinger som inngår i mappe, hvorav 1 med obligatorisk feltarbeide (befaring case) arrangert som del av et seminar på campus (samlingsuke 1).

Landmåling

3 øvinger som inngår i mappe, hvorav 1 med obligatorisk feltarbeide arrangert som del av et seminar på campus (samlingsuke 2).

Deltagelse på samlingene blir kontrollert.

Eksamen og vurdering

Resultatet i fagkoden består av bestått resultat fra hver av de 4 delene

Begge eksamener: Ingen hjelpemidler bortsett fra kalkulator og tegne/skrivesaker.

Karakter A - F. Alle delene må være bestått for å kunne få sluttkarakter i emnet.

Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Dato for eksamen

Arealplanlegging - skriftlig eksamen 05.06.2020;Landmåling 4 - skriftlig eksamen Narvik 27.05.2020;Mappe Arealplanlegging innlevering 15.05.2020;Mappe Landmåling innlevering 06.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2020
Arealplanlegging uni.lekt. Bjørn Eirik Kanstad
uni.lekt. Eli Moe Guneriussen
Landmåling IV uni.lekt. Bjørn Eirik Kanstad