Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

YGR1603 Teknisk realfag - Mo - 20 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for elektroteknologi

Emnetype

Grunnlagsemne i matematikk og fysikk for y-vei - studiested Mo.

Innhold

Vårsemester  matematikk + fysikk

 Matematikk

Fysikk


Opptakskrav

2-årig yrkesfagutdanning fra videregående skole med lærlingetid og fagbrev.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og regneøvelser, supplert med nettbasert kunnskapsformidling.

Forelesninger gir oversikt over emnets faglige innhold (kunnskap) og inspirerer til egenaktivitet hos studentene (ferdigheter) ved at eksempler gjennomgås og fordelene ved bruk av kalkulator og andre beregningsverktøy illustreres.

Nettbasert formidling av forelesning supplert med faglig veiledning i nettmøter vil styrke studentenes teoretiske innlæring.

Regneøvelser forutsetter at studentene selv er aktive (ferdigheter). Under veiledning kan regneøvelsene føre til dypere forståelse (kunnskap) i vekselvirkning mellom instrumentelle aktiviteter og teori. En digital nettbasert øvings- og ressursbank skal ytterligere forsterke motivasjon til egentrening og å jobbe i grupper (fysisk og virtuelt). 

Regneøvelser i grupper skal også være med på å utvikle studentenes kommunikative evner innenfor matematikk og fysikk (generell kompetanse).


Eksamen

Arbeidskrav

Det stilles krav om at 70% av obligatoriske øvinger i vårsemester må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Eksamen og vurdering

Undervegsprøver og nettbaserte selvtester (selvevaluering som tilbud til den enkelte student) er ikke tellende.

 Det arrangeres eksamen (individuell skriftlig sluttprøve - 5 timers - under tilsyn) ved avslutning av kurset i juni. Ved eventuell strykkarakter må ny eksamen tas ved første ordinære kontinuasjonseksamen.

 På eksamen er formelsamling og kalkulator tillatt.

 Evaluering etter bokstavkarakterer A-F.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen i YGR1601 (studiested Mo) i september.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 15.06.2020 innlevering 15.06.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.