Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

BYG-2201 BIM Samhandlingsprosess - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. 

Innhold

Innenfor temaet BIM skal Studenten lære;

Innenfor temaet Prosjektering og samspill/samhandling skal Studenten lære;


Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag

CAD forkunnskaper anbefales.


Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse:

- Studenten skal tilegne seg kunnskap om begrepsapparatet vedrørende BIM - Building Information Modelling (BIM),

- Studenten skal tilegne seg kunnskap om fordelene BIM har for ulike aktører (byggherre, bruker, utførende entreprenør, offentlig forvaltning)

- Studenten skal tilegne seg kunnskap om hvordan en BIM-modell utvikles

- Studenten skal lære å bestemme krav til en BIM modell ut fra ulike settinger

(Brukerperspektiv, masseproduksjon kontra enkeltprosjekt, vedlikehold, modifikasjon av eksisterende bygningsmasse, mv.)

- Studenten skal tilegne seg kunnskap om prosjektetablering, organisering og rollefordeling i forbindelse med utvikling av BIM-modell.

- Studenten skal få innføring i samspillsprosesser i utviklingsfasene (designutvikling BIM/ Lean Design, utvikling av produksjonsgrunnlag, bruk av BIM i produksjon - Lean Construction), og kunne referere til verktøy og rammeverk.

- Studenten har kunnskap om innovasjonsteori og metode

Ferdigheter:

- Studenten har utviklet inngående ferdigheter i strukturering av nye prosjekter

- Kan nytte denne kunnskapen i et spekter av roller som er relevant i forhold til egen profesjonsutdanning og fagbakgrunn

- Studenten skal tilegne seg ferdigheter med hensyn til hvordan en BIM-modell utvikles og brukes i de ulike stadier med planlegging og produksjon av et bygg eller anlegg.

- Kan formidle faglige vurderinger muntlig og skriftlig, og delta i beslutningsprosesser.

- Kan ta del i og argumentere i prosjektutviklingens ulike faser og detaljnivå.

- Kan begrunne, drøfte og vurdere eget ansvar for leveranser innen egen profesjons fagfelt, samt evaluere leveranser fra andre fagfelt.

- Kan videreformidle denne kunnskapen og slik bidra til robust prosjektering etter de prinsipper som er beskrevet i ny fasenorm/standardiserte designfaser

- Har utviklet handlingskompetanse for å kunne utøve eget fag i de faser studenten vil ha ansvar for

- Kan anvende visualiseringsverktøy i eget fag.

- Kan prinsippene i tverrprofesjonell samhandling.

- Studenten skal tilegne seg ferdigheter mht. hvordan BIM-modellen skal planlegges videreutviklet i samarbeid mellom ulike profesjoner og interessegrupper, med formål å utvikle produksjonsgrunnlag for brygget.

- Studenten skal kunne forstå sammenhengen mellom bestillers krav og rådgivers leveranse av modell (detaljnivå, utviklingsprosess, mv.)

- Studenten skal kunne analysere en organisasjon, og anbefale utviklingstiltak

- Studenten skal kunne anvende Produkt-Organisasjon-Prosess (POP)- modellen i VDC

- Kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere innovasjonsfaglige resonnementer

Kompetanse:

- Studenten skal ha tilstrekkelig innsikt i utviklingsprosessen til selv å kunne definere krav for BIM-leveranser som innkjøper/byggherre, ut fra byggets karakter og bruk.

- Studenten skal forstå de ulike utviklingsfasenes formål, aktiviteter, leveranser og organisering.

- Studenten skal ha kunnskap om å søke opp artikler, og kunne anvende og kombinere relevant forskning innen BIM

- Kan kommunisere sikkert under ulike faser av prosjektet.

- Behersker ulikt IKT verktøy og kan overføre denne kunnskapen til sitt spesifikke fagområde.

- Har inngående kunnskap om hvordan sikre kvalitet på 3D-modell og tilhørende informasjon gjennom samhandling mellom aktørene

- Har grunnlag for å utvikle faglig nettverk gjennom deltagelse på studiet.

- Behersker kunnskapshåndtering i en utviklingsprosess.

- Kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnets læringsutbytte skal formidles gjennom e-læringsverktøy, forsterkningslitteratur, fagsamlinger, læringsgrupper, trening på praktiske prosedyrer, simulering, IKT og selvstudier.

Emnet gjennomføres bla. vha. interaktiv læring i omvendt klasserom, der anvendte metoder gjenspeiles i teoretisk kunnskapsformidling. Undervisningen gis som forelesning og/eller video, generelt basert på ukentlig oppmøte.

Studentenes ferdigheter fremmes ytterligere gjennom temabaserte fagsamlinger. I den grad det er mulig anvendes prosjekter fra bygg og anleggsbransjen.


Eksamen

Arbeidskrav

Prosjektoppgaven, det skal leveres senest ved avslutning av undervisningen, ultimo april, må være bestått. Prosjektoppgaven vil samlet sett, bestå av (3) obligatoriske delinnleveringer utover semesteret.

Studentene må levere både formativ og summativ tilbakemelding. Dette henholdsvis i form av en «kursdagbok» og en sluttevaluering.

Eksamen og vurdering

Generelt gjelder «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet».

Emnets vurderingsuttrykk er en gradert skala med fem (5) trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Emnet består av en 3 timers skriftlig eksamen uten generelle skriftlige hjelpemidler. Vurdering utføres etter «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» §20 - Fusk.

Den 3 timers eksamen skal gjennomføres uten generelle skriftlige hjelpemidler.

Kontinuasjonseksamen


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen Alta og Nettstudenter 04.06.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2020
Forelesning uni.lekt. Peter Eric Danielsen