Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

IGR1603 Fysikk/Kjemi - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Teoretisk.

Innhold

Fysikk: 

Bevegelse langs en rett linje. Bevegelse i 2 og 3 dimensjoner. Newtons lover. 

Arbeid og energi. Energibevaring. Sammensatte legemer. Gravitasjon. Rotasjonsbevegelse. Statikk. 

Kjemi: 

Stoffenes inndeling. SI. Atomenes oppbygging, periodesystemet, isotoper og atommasser, elementær kjemisk bindingslære, massebegrepet og stoffmengder med mol-enheten, kjemiske formler og forståelse av forbindelser og reaksjonslikninger, navnsetting, balansering, støkiometri; reaksjonskategoriene: felling, syrer og baser, oksidasjon og reduksjon; løsninger og elektrolyttstyrke, konsentrasjonsmålene (masse- og molar), masseprosent; grunnleggende om gasser og trykkbegrepet, kjemisk likevekt og Guldberg-Waages lov, løselighetsprodukt (Ksp) og beregning på tungtløselige salter; elektrokjemi med redoksbalansering i sur eller basisk løsning, galvaniske- og elektrolytiske cellers oppbygning, prinsipp og virkemåte samt beregning av elektrode- og cellepotensial. Labøvingene vil understøtte teoridelen. 


Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Fysikkdelen bygger på IGR1600 Matematikk 1. Kjemidelen har ingen formelle forkunnskapskrav, men kjennskap til de mest grunnleggende emnene og begrepene i kjemifaget (fra eventuelt forkurs eller fra videregående skoles nivå) er anbefalt.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat: 

Kunnskaper og forståelse: 

Kandidaten: 

Fysikk: 

• Forstår standard faguttrykk og begreper. 

• Forstår de grunnleggende prinsipper og ideer. 

• Forstår hvordan en matematisk modell kan beskrive et fysisk fenomen. 

• Forstår hvordan antagelser innvirker på matematiske modeller. 

• Forstår hvordan fysiske lover kan settes opp og anvendes for beregninger. 

• Forstår hvordan aktuelle dataverktøy kan nyttiggjøres i beregningene. 

Kjemi: 

• Forstår grunnstoffenes egenskaper ut i fra posisjonen i periodesystemet. 

• Forstår grunnleggende kjemiske begreper og prinsipper. 

• Har kjennskap til navnsetting og formelkomponering av uorganiske forbindelser. 

• Forstår hvordan kjemiske prinsipper kan anvendes i gitte sammenhenger (f. eks. korrosjon). 

• Har kjennskap til grunnleggende HMS i arbeid med kjemikalier og klassifisering og merking (CLP). 

Ferdigheter: 

Kandidaten: 

Fysikk: 

• kan sette opp beskrivelsen av et gitt fenomen i form av matematiske uttrykk 

• kan velge de rette fysiske lover for beregninger i gitte fysiske situasjoner, og kunne sette opp de korresponderende ligningene med nødvendige antagelser og modifikasjoner. 

• kan løse ligningene som beskriver grunnleggende fysiske situasjoner. 

• kan forstå resultatene av beregningene og kunne trekke de rette konklusjoner. 

Kjemi: 

• har et relevant begreps- og formelapparat (terminologi). 

• kan gjøre rede for grunnleggende fenomener innen kjemi, og anvende disse for å forklare faglige problemstillinger. 

• kan beregne data for og vurdere sentrale tema som oppløsning av salter, gasser og trykkenheter, kjemisk likevekt med gasser og salter i løsning, elektrokjemiske celler, samt vurdere de viktigste syrer og baser. 

Kompetanse: 

Kandidaten: 

• Vil være i stand til å kommunisere/diskutere med andre fagpersoner på fagområdet. 

• Vil ha en forståelse av grunnleggende realfag og deres betydning for ingeniørfaglig utvikling. 

• Vil være bevisst på miljømessige konsekvenser ved håndtering/utslipp av kjemikalier (HMS-prinsipper vil bli presentert gjennom de frivillige labøvingene). 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Nytt materiale vil presenteres for studentene på forelesninger.  

For å utvikle dypere kunnskap og ferdighet arrangeres også regneøvelser parallelt med forelesningene. Det blir frivillige laboratorieøvinger (3 øvinger) i kjemidelen. 


Eksamen

Arbeidskrav 

Kjemi: 4/5 godkjente innleveringer (regneoppgaver) - elektroniske Quizer via Canvas-systemet. 

Fysikk: 2 godkjente innleveringer (regneoppgaver) - elektronisk i Canvas.  

Ved stryk på ordinære og kontinuasjonseksamen, må arbeidskrav oppfylles på nytt ved neste emneavvikling. 

Eksamen og vurdering 

• Det vil arrangeres obligatoriske innleveringer, og alt obligatorisk arbeid må være vurdert til "godkjent" for å kvalifisere til deltagelse på sluttprøven. 

• Sluttprøven vil bestå av 2 deler, en for fysikk og en for kjemi. Begge må vurderes til E eller bedre for at kandidaten skal bestå eksamen. Karakterene fra de 2 delene tillegges samme vekt når de slås sammen til den endelige karakteren i faget. Karakteren på sluttprøven alene vil utgjøre studentens karakter i faget.  

Det tilbys kontinuasjonseksamen i delemnene. 

Ved eventuelt oppnådd karakter «F» i et delemne må ikke kandidaten ta begge delemner (fysikk/kjemi) på nytt, men kun det delemne som ikke er bestått. Både vurdering fra delemne fysikk og delemne kjemi må ha ståkarakter for å få karakter i emnet. Ved manglende vurdering i én av delene er det tilstrekkelig med kontinuasjon i den av delene som mangler. Tidspunkt for kontinuasjon publiseres særskilt. 

Kontinuasjonseksamen 

Oppmeldingsfrist for kontinuasjonseksamen: 15. januar (for eksamen høst); 15. juli (for eksamen vår) 

Tillatte hjelpemidler til eksamen: 

Fysikk:

Haugans formelsamling. 

Kjemi:   Selvstendig periodesystem. Formelsamling (J. Haugan, e.l.). Det anbefales å bruke/ta med 1 formelsamling til eksamen. 

På hver deleksamen:

Godkjent kalkulator med tomt minne (av typen Casio fx-9860 e.l.). 

Alle ordbøker for fremmedspråklige studenter. 

Ett A4-ark med håndskrevne eller PC-skrevne notater (2 sider).


Dato for eksamen

Del 1 Fysikk 08.06.2020;Del 2 Kjemi 26.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

IGR1612 Fysikk/Kjemi - Alta 10 stp
Undervisning Vår 2020
Alta f.aman. Bjørn Tore Esjeholm
Kjemi uni.lekt. Kjell Gunnar Boldermo
f.aman. Bjørn Tore Esjeholm
f.aman. Tore Harry Johansen
uni.lekt. Bård Folstad
Fysikk uni.lekt. Arlene Therese Hall
uni.lekt. Per Ødegaard
uni.lekt. Kjell Gunnar Boldermo
uni.lekt. Alexandra Leonidovna Zueva Fløstrand
f.aman. Bjørn Tore Esjeholm