Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

IHP1603 Bacheloroppgave i elkraftteknikk - 20 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Bacheloroppgaven skal ta utgangspunkt i et realistisk ingeniørproblem. Emne for bacheloroppgaven skal primært hentes fra ett eller flere av emnene i studieopplegget, slik at kunnskaper og ferdigheter fra flere fagområder benyttes. Bacheloroppgaven skal fortrinnsvis være tverrfaglig og organiseres som et prosjekt. Det legges stor vekt på prosjektplanlegging, oppfølging og rapportering.

Opptakskrav

Forkunnskapskrav:

ITE1835, ITE1908, ITE1909. I tillegg må 100 studiepoeng fra 1. og 2. klasse innen samme studieprogram være bestått innen 1. oktober 2019 eller 130 studiepoeng innen samme studieprogram må være bestått innen 5. januar 2020. Alle emner som er relevante for bacheloroppgaven må også være bestått. Dette avgjøres av emneansvarlig.


Obligatorisk forkunnskapskrav

ITE1835 Elektrisitetslære, ITE1908 Kraftelektronikk og elektriske maskiner, ITE1909 Elektriske anlegg 1eller ITE1835 Elektrisitetslære, ITE1908 Kraftelektronikk og elektriske maskiner, ITE1909 Elektriske anlegg 1

Hva lærer du

Bacheloroppgaven avslutter studentens studieprogram og skal integrere viktige deler av studieprogrammets faglige innhold. Etter gjennomført bacheloroppgave har studenten tilegnet seg:

Kunnskaper og forståelse:

- Kandidaten har ny kunnskap innen en selvvalgt del av sitt fagområde.

- Kandidaten har teoretiske kunnskaper om prosjektstyring.

Ferdigheter:

- Kandidaten kan formulere konkrete problemstillinger av samfunnsmessig interesse innen fagområdet.

- Kandidaten kan planlegge og gjennomføre en selvstendig oppgave på en metodisk tilfredsstillende måte.

- Kandidaten kan identifisere og vurdere litteratur som er relevant for problemstillingen.

- Kandidaten kan gå i dybden på avgrensede problemstillinger og utarbeide konkrete løsningsalternativer på problemet.

- Kandidaten dokumentere og formidle resultatene fra prosjektarbeidet på en systematisk/vitenskapelig måte.

- Kandidaten har evne til refleksjon og evne til systematisk/vitenskapelig vurdering.

Kompetanse:

- Kandidaten har innsikt i vitenskapelig redelighet og forståelse for etiske problemstillinger som er av relevans for problemstillingen.

- Kandidaten er bevisst om problemstillingens og arbeidets konsekvenser for enkeltmennesker, bedrift og samfunn.

- Kandidaten har kompetanse til å planlegge og utføre en selvstendig oppgave, formulere problemstillinger og analysere disse med utgangspunkt i både teoretisk og empirisk materiale og å gjennomføre en oppgave på en metodisk tilfredsstillende måte.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Bacheloroppgaven skal være metode- og problemorientert, og det legges vekt på at den utføres av studenter i grupper eller unntaksvis av enkeltstudenter. Oppgaven skal være forankret i reelle ingeniørfaglige problemstillinger fra samfunns- og næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid.

Til gjennomføring av bacheloroppgaven skal hver student benytte 20/60 årsverk eller ca. 28 timer pr uke som utgjør totalt 600 timer.

Tilgjengelig veilederressurs pr gruppe: 20 timer generell veiledning og prosjektmøter + 5 timer pr student.

Hvert studieprogram har egne retningslinjer for gjennomføring av bacheloroppgaven.


Eksamen

Eksamen og vurdering

Sluttkarakteren fastsettes ut fra en samlet vurdering av prosjektstyring/prosess, sluttrapport og sluttfremlegg. Karakterskala A - F.

Det gis ikke kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått eksamen i dette emnet.


Dato for eksamen

Bacheloroppgave innlevering 25.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2020