Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

HEL-6332 Veiledningskompetanse for helse - eller sosialvitenskapelig utdanning og helsetjeneste - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Enkeltemne

Innhold

Faglig innhold:

Læringsutbyttebeskrivelser og vurdering


Søknadsfrist

1. juni 2019

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende treårig utdanning i helse - eller sosialfag. Praksiserfaring kan i særskilte tilfeller erstatte formell utdanning, dette vurderes individuelt etter søknad.

Søknad om opptak registreres her: EVU-web


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Studiet vil bestå av nettstudier, studiesamlinger, individuelt arbeid og arbeid i grupper. Studentenes egne erfaringer vil trekkes inn i - og være sentrale i undervisningen. Selvstudier utgjør en vesentlig del av studiet, inkludert ferdighetstrening i veiledning i egen yrkespraksis. Digital teknologi tas i bruk via nettressurser som video, tekst, lenker, oppgaver og deltakelse i diskusjonsforum.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

1. Obligatorisk deltakelse

Det kreves 80 % tilstedeværelse ved studiesamlingene. Ved fravær utover 20 % må studenten levere inn et alternativt arbeidskrav. Krav om tilstedeværelse begrunnes med at studenten får mulighet til å tilegne seg kompetanse som er en del av formålet med emnet, og som studenten ikke kan tilegne seg kun ved å lese litteratur og/ eller ta eksamen. Veiledning er et ferdighetsfag. Kunnskap og ferdigheter innen veiledning utvikles gjennom å praktisere, diskutere og reflektere over veiledningspraksis.

2. Selvevaluering

Studenten skal løpende vurdere og reflektere over egen læring og utvikling. Dette dokumenteres i to selvevalueringsnotater som skal leveres innen angitte frister (maks 1500 ord per evaluering) og være godkjent av faglærer.

3. Skikkethetsvurdering

Studenten skal vurdere skikkethet med bakgrunn i en oppgitt oppgave. Arbeidskravet leveres som en skriftlig besvarelse (maks 1000 ord) og må være godkjent av faglærer.

4. Video-opptak av en veiledningssekvens og refleksjon over egne ferdigheter

Student som ikke oppfyller arbeidskrav mister retten til å framstille seg til eksamen. 

Eksamen og vurdering:

Eksamen tar utgangspunkt i læringsutbyttebeskrivelsene (LUB) og bygger på arbeidskravene og læringsaktivitetene i studiet. Før eksamen skal studentene legge frem video av en veiledningssamtale som utgangspunkt for diskusjon, refleksjon, tilbakemeldinger og vurdering i muntlig eksamen.

Emnet vurderes til bestått/ikke bestått.