Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

SOS-3900 Masteroppgave i sosiologi - 60 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.  

Innhold

SOS-3900 er et todelt emne som består av å utvikle en prosjektbeskrivelse for mastergradsprosjektet og å skrive en mastergradsoppgave.

Prosjektbeskrivelsen skal vise hvordan mastergradsprosjektet er tenkt gjennomført. Mastergradsoppgaven er en viktig del av mastergraden i sosiologi og er et mindre forskningsarbeid av teoretisk eller empirisk art. Mastergradsoppgaven er et selvstendig sosiologisk arbeid gjennomført på en vitenskapelig måte. Det forventes ikke vitenskapelig standard i den forstand at det må gjøres nye funn eller utvikles ny teori, men når det gjelder arbeidsmåten skal studenten følge vitenskapelige standarder. Mastergradsoppgaven kan baseres på eget innsamlet materiale fra observasjon, intervju eller survey, men kan også bestå av en analyse eller beskrivelse av teoretiske tradisjoner eller metodiske spørsmål.


Hva lærer du

Gjennom arbeidet med mastergradsoppgaven skal studenten lære å behandle et avgrenset sosiologisk tema på en faglig holdbar, gjennomtenkt og presis måte i løpet av et gitt, begrenset tidsrom.Etter å ha gjennomført mastergradsoppgaven skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

Studenten har:

Ferdigheter:

Studenten kan:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Undervisningen består av kollektiv og individuell veiledning.

Masterseminar: Det tilbys kollektiv veiledning i masterseminaret ''Forskningsdesign og analyse'' vår og høst, omlag 8 dobbelttimer hvert semester. På seminaret skal studentene legge frem og drøfte sine oppgaver med faglærer og medstudenter i ulike faser av arbeidet. Studentene legger frem utkast til prosjektbeskrivelse i seminaret ved slutten av sitt 2. semester i masterstudiet.

Prosjektbeskrivelsen utvikles i løpet av 2. semester på masterstudiet og skal leveres på slutten av dette semesteret. Arbeidsinnsatsen knyttet til prosjektbeskrivelsen tilsvarer 10 studiepoeng og inngår i de 60 studiepoengene i masteroppgaven (jfr. studieplan for master i sosiologi).  

I tillegg til kollektiv veiledning vil det kunne bli tilbudt gjesteforelesere, bedriftsbesøk eller lignende som kan knyttes til sosiologifaget og det å jobbe som sosiolog.

Masteroppgave: Hovedvekten av arbeidet med masteroppgaven skal gjøres i 3. og 4. semester i masterstudiet, men arbeidet skal påbegynnes i 2. semester. I slutten av andre semester, og i forbindelse med skriving av prosjektbeskrivelsen, får studenten tildelt individuell veileder for masteroppgaven. Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Innlevering av prosjektbeskrivelse i slutten av 2. semester. Prosjektbeskrivelsen skal være på inntil 4000 ord (5 - 10 sider). Innleveringsfrist er 15. mai.

Prosjektbeskrivelsen vurderes til godkjent/ikke godkjent av veileder og faglærer. Obligatorisk oppmøte på seminaret i ett semester (andre semester). Ved fravær utover 25 % i det obligatoriske semesteret vil arbeidskravet ikke bli godkjent. Studentene anbefales å følge seminaret alle de siste tre semestrene i studiet.

Eksamen består av:

 

Nærmere om eksamen: Kandidaten(e) får en foreløpig karakter basert på den

innleverte mastergradsoppgaven. Karakteren kan endres med inntil én karakter fra den

foreløpige karakteren etter en justerende muntlig eksamen. Når to kandidater

skriver oppgave sammen, skal det gjennomføres felles muntlig eksamen med

begge kandidatene tilstede. Ved en slik felles muntlig eksamen vurderes

kandidatene individuelt, slik at endelig karakter kan bli ulik for kandidatene.

 

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk. Mastergradsoppgaven kan kun framlegges for ny sensur i bearbeidet eller supplert form dersom arbeidet bedømmes til karakteren F (jf. Eksamensforskriftens § 22).  

Undervisning Vår 2020
Forelesning f.aman. Sissel Henriette Eriksen