Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

SOA-3900 Masteroppgave - 60 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk i mastergradsprogrammet i sosialantropologi og er forbeholdt mastergradsstudenter i sosialantropologi. Emnet tas vanligvis i studentens tredje og fjerde semester.

Innhold

Masteroppgaven er avslutning på en prosess som begynte med prosjektutforming og datainnsamling. Oppgaven skal være et selvstendig skriftlig arbeid som fremstiller de empiriske data som har vært samlet inn og de tematiske, teoretiske, analytiske og metodiske utfordringene som arbeidet bygger på. Arbeidet med oppgaven gir trening i profesjonell antropologisk skriftlig fremstilling av et tema/materiale, og komparasjon gjennom bruk av faglitteratur. Den gir et grunnlag for senere doktorgradsarbeid eller annet forskningsarbeid, og arbeid i organisasjoner, forvaltning eller undervisning.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal:

Ferdigheter

Studenten skal:

Kompetanse:

Studenten skal:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning er vanligvis på norsk. Noe undervisning på masternivå gis på engelsk.

Det er anledning til å skrive masteroppgaven på engelsk.


Undervisning

Undervisningen består av skriveseminarer, individuell veiledning og selvstendig arbeid med masteroppgaven. Skriveseminarene tilbys bare i høstsemesteret. Individuell veiledning gis i tredje og fjerde semester.

Eksamen

Arbeidskrav:

Obligatorisk deltakelse på skriveseminar i 3. semester med minst 2 framlegg. Innlevering av utkast til masteroppgave i 4. semester. I tillegg må studenten levere masteroppgaven til veilederen senest 1 måned før endelig innlevering, for gjennomlesning. Innleveringsfrist er 15. mai i vårsemesteret og 1. november i høstsemesteret.

Eksamen er tredelt og består av:

1) Innlevering av masteroppgaven i MUNIN og samtidig innlevering av en liste med selvvalgt fordypningspensum på 2000 sider

2) En prøveforelesning over oppgitt tekst

3) En muntlig eksamen i tilknytning til masteroppgaven og kandidatens selvvalgte pensum

Masteroppgaven

Innleveringsfrist for masteroppgaven er 15. mai i vårsemesteret og 1. november i høstsemesteret.

Masteroppgaven skal være en selvstendig analyse av studentens eget feltmateriale. Oppgaven skal være på 80 - 100 sider (ca. 28 000 - 35 000 ord). I forbindelse med masteroppgaven skal studenten legge opp et selvvalgt fordypningspensum på 2000 sider. Denne pensumlista leveres til studiekonsulenten for sosialantropologi samtidig med innlevering av masteroppgaven.

Masteroppgaven gis en helhetlig vurdering med vekt på:

Prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt tema gis 14 dager før forelesningen holdes. Tema for prøveforelesning bestemmes av eksamenskommisjonen på bakgrunn av pensumlitteratur og eventuelt i forlengelse av problemstillinger i masteroppgaven. Forelesningen skal være et selvstendig arbeid, og skal ikke være en gjengivelse eller et resymé av masteroppgaven. Prøveforelesningen skal vare i 45 minutter, og det legges vekt på pedagogisk formidlingsform under vurderingen.

Muntlig eksamen

Etter prøveforelesningen avholdes det muntlig eksamen, hvor kandidaten skal besvare spørsmål med utgangspunkt i pensumlitteraturen, masteroppgaven og prøveforelesningen. I løpet av muntlig skal sensor også gi en kritisk gjennomgåelse av oppgaven og en begrunnelse for karakteren som er gitt.

Masteroppgaven gis en egen vurdering, som justeres på grunnlag av prøveforelesning og muntlig eksamen. Det benyttes karakterskala fra A - E for bestått og F for ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen

Mastergradsoppgaven kan kun framlegges for ny sensur i bearbeidet eller supplert form, dersom arbeidet bedømmes til karakteren F (jf. eksamensforskrift § 22).


Emnet overlapper disse emnene

SOA-3901 Masteroppgave i sosialantropologi 30 stp