Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

KVI-2050 Bacheloroppgave i kunsthistorie med praksis - 20 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelorprogrammet i kunsthistorie og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet skal forberede deg på yrkeslivet som kunstviter/kunsthistoriker, og gir også kvalifikasjoner for videre studier på masternivå. Du skal i én eller flere korte perioder gjennom semesteret ha praksisopphold ved et relevant arbeidssted i Tromsø innen museum, kultur, kulturminnevern, byplan, arkiv, media, utdanning, eller lignende.

I begynnelsen av semesteret vil du gjennom forelesninger, seminar og veiledning få hjelp til å utarbeide en prosjektbeskrivelse for bacheloroppgaven som du skal skrive og levere i slutten av semesteret. Prosjektbeskrivelsen skal presentere a) ditt undersøkelsesmateriale, b) tema og problemstilling, c) hvordan du vil gå fram for å undersøke dette (metode) og d) kilder.

Bacheloroppgaven skal basere seg på et materiale som har relevans til praksisstedet. Valg av praksissted og av oppgaveprosjekt skjer i samarbeid med emneansvarlig og en tildelt faglig veileder - og forsøker å ligge tett opp til ditt interessefelt. Under praksisoppholdet og i skriveprosessen vil du få veiledning av emneansvarlig/faglig veileder både individuelt og i gruppe. Du vil også få tildelt en kvalifisert kontaktperson ved praksisstedet.

Emnet inneholder også en teoretisk del som gir deg dypere innsikt i kunstvitenskapelig/-historisk terminologi, teori og metode. Teori og metode skal inngå i bacheloppgaven.

Pensum består av litteratur som omhandler kunstvitenskapelig/-historisk terminologi, teori og metode, og du skal også selv velge litteratur som er relevant for arbeidet med ditt eget prosjekt. Den valgfrie delen av pensum settes opp i samråd med emneansvarlig/veileder.


Opptakskrav

Studentene må ha bestått de obligatoriske emnene i bachelorprogrammet i kunsthistorie.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk eller annet skandinavisk språk. Eksamensbesvarelsen kan leveres på norsk, annet skandinavisk språk eller engelsk.

Undervisning

Undervisningen vil bestå av forelesninger i teori og metode (ca. 6 dobbelttimer), felles veiledningsseminarer (ca. 4 dobbelttimer) og 2 individuell veiledninger (én i begynnelsen av semesteret og én under skriveprosessen).

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen består av:

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Vurderingsuttrykk: Bokstavkarakterer: Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Undervisning Vår 2020
Forelesning Orienteringsmøte onsdag 9. januar 2019

uni.lekt. Rognald Heiseldal Bergesen
prof. Elin Kristine Haugdal
f.aman. Ingeborg Høvik
uni.lekt. Hege Olaussen
prof. Svein Aamold
Bacheloroppgave Innlevering bacheloroppgave 07.05.2019, muntlig første uke i juni.