Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

KVI-3220 Selvvalgt fordypning - 20 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er valgfritt i mastergradsprogrammet i kunsthistorie og kan tas som enkeltemne av studenter som kvalifiserer for opptak til mastergradsprogrammet i kunsthistorie.

Innhold

Fordypningen du velger skal ha kunstvitenskapelig art eller relevans, gjerne knyttet til BA-emnet KVI-2017 Totalkunsverket og det moderne: Wien rundt 1900, som tilbys i samme semester, eller et annet fokus etter avtale med emneansvarlig faglærer. Målet er fordypning på høyt nivå på grunnlag av selvvalgt litteratur og, dersom det lar seg gjennomføre, en ekskursjon, muligens til Oslo med analyser av kunstverk in situ. Dersom hovedvekten legges på empiriske eller verkorienterte studier skal disse være støttet av litteratur som behandler relevante metodiske, teoretiske og/eller begrepsmessige spørsmål på høyt nivå. Tilsvarende skal emner med hovedvekt på teori/metode/begreper være støttet av forskningsbasert litteratur som inkluderer relevant empiri eller studier av kunstverk.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Bachelorgrad, eller tilsvarende utdanning, med fordypning (90 stp) i kunsthistorie. Av de 90 stp må 60 stp være fra 1000-nivå og 30 stp fra 2000-nivå. I tillegg kreves det et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i disse emnene.

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Studenten har

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet er basert på forelesninger, seminarer og/eller samlinger. Det legges også opp til en ekskursjon(frivillig) der også andre studenter i masterprogrammet i kunsthistorie kan delta, foruten studenter på bacheloremnet KVI-2020 Kunst i kontaktsonen: europeiske forestillinger og framstillinger av Den nye verden 1492-1914, som tilbys samtidig. Seminarene åpner for seminarinnlegg knyttet til deltakernes temaer, samt diskusjoner  og utdypninger til dette. Det anbefales i tillegg å følge undervisningen i bacheloremnet KVI-2020 Kunst i kontaktsonen: europeiske forestillinger og framstillinger av Den nye verden 1492-1914,.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Eksamen består av:

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: TimeS New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeoppgave utlevering 06.05.2020 innlevering 15.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

KUNSTHFSP Kunsthistorie hovedfag: Særpensum 20 stp
Undervisning Vår 2020
Forelesning Orienteringsmøte onsdag 09. januar

uni.lekt. Rognald Heiseldal Bergesen
prof. Elin Kristine Haugdal
f.aman. Ingeborg Høvik
uni.lekt. Hege Olaussen
prof. Svein Aamold
Hjemmeoppgave 06-15.05.2019