Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

MED-1706 Traumatologi - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorprogrammet i paramedisin ved UiT - Norges arktiske universitet. Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på bachelorprogrammet i paramedisin. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir studentene kunnskap om skademekanismer, skadeomfang og skadeprosesser i kroppen, og det etableres kompetanse knyttet til undersøkelse, vurdering og håndtering av akutt skadde pasienter.

Emnet gir kompetanse som er avgjørende for å gjøre gode vurderinger og valg knyttet til prioritering-, behandling- og transportbehov av skadde pasienter.


Hva lærer du

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan:

Ferdigheter

Studenten kan:

Generell kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeids- og undervisningsformene veksler mellom forelesninger, studiegrupper, selvstudier, simulerings- og ferdighetstrening. 

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

Eksamen:

En skriftlig skoleeksamen: 4 timer.

Besvarelse vurderes ut fra karakterskala A-F, der F er ikke-bestått.

Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen:

Kontinuasjonseksamen avholdes for dem som ikke besto ordinær eksamen. Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.

Ikke bestått etter utsatt eksamen/kontinuasjonseksamen vil føre til endring i studieprogresjon. 

Emnet må være bestått før man kan gå videre til 2.studieår.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 25.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2020
Forelesning uni.lekt. Lars-Jøran Andersson
f.aman. Knut Endre Fredriksen
øvinglær. Johannes Strand
uni.lekt. Ingrid Emberland
øvinglær. Lasse Rene Evensen
uni.lekt. Thomas Hansen
Seminar uni.lekt. Ingrid Emberland
Simulering øvinglær. Johannes Strand
uni.lekt. Ingrid Emberland
øvinglær. Lasse Rene Evensen
øvinglær. Ståle Bratland