Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

REL-3901 Mastergradsoppgave i teologi - 30 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk og forbeholdt studenter på mastergradsprogram i teologi. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Gjennomføre skriving av en masteroppgave, relatert til de ulike disiplinene studenten har opparbeidet seg kompetanse i innenfor et teologisk felt. Masteroppgaven er avslutningen på en prosess som begynner med prosjektutforming og innsamling av relevante data og litteratur. Oppgaven kan ha et teoretisk eller metodologisk fokus, eller den kan være basert på eget kildestudium. Temaformulering for oppgaven utarbeides i samråd med faglærer.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har inngående kunnskap om:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten kan


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket skal normalt være norsk. For å oppnå instrumentelle mål om å utvikle kompetanse i engelsk fagspråk hos norskspråklige studenter og/eller integrere studenter med annet morsmål enn norsk/annet skandinavisk språk, kan undervisningsspråket også være engelsk.

Eksamensspråket kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.


Undervisning

Seminar, ca. 10 timer, hvor studentene legger frem utdrag fra sine prosjekter og alle seminardeltakerne responderer. Individuell veiledning, inntil 40 timer.

Emnet evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen: I løpet av siste semester før planlagt innlevering må studentene holde et fremlegg på 15 minutter av kapitler/kapittelutkast med påfølgende tilbakemeldinger. Tidspunkt og innhold velger studentene selv i samråd med veileder. Studentene har også rett til å få veiledning på kapitler/kapittelutkast.

Bedømmelse av masteroppgaven kan ikke finne sted før alle masteremner er bestått.

Eksamen består av: Masteroppgaven skal være på 40-50 sider (ca. 16.000-18.000 ord). Dersom illustrasjoner og/eller materialpresentasjon er omfattende, kommer dette i tillegg til det vanlige sidetallet. Dersom oppgaven omfatter lyd- og bildemedier e.l., skal den likevel være på minst 20 tekstsider.

Masteroppgaven gis en egen vurdering. Denne justeres etter en muntlig høring (inntil 45 minutter).

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Mastergradsoppgaven kan kun framlegges for ny sensur i bearbeidet eller supplert form dersom arbeidet bedømmes til karakteren F (jf. Eksamensforskriftens § 22).

Innleveringsdatoer:

Vårsemesteret: 15. mai

Høstsemesteret: 1. november

Ved mastergradseksamener benyttes en ekstern sensor i tillegg til en intern. Kandidatens veileder kan ikke være intern sensor. Eksamenskommisjonen vil stille spørsmål som berører masteroppgaven.


Emnet overlapper disse emnene

REL-3901 Mastergradsoppgave i teologi 30 stp
Undervisning Vår 2020