Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

JMO-3004 Avansert jordmorvirksomhet - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Klinisk brukerrettet praksis

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Master i jordmorfag


Innhold

Praksis på føde-/barsel og observasjonspost for gravide (kvinneklinikk eller lokalsykehus).

Emnet fokuserer på grunnleggende og avanserte jordmorfaglige oppgaver rettet mot mottak av gravide og fødende, inneliggende gravide med risikosvangerskap, fødende, barselkvinner, det nyfødte barnet og partner/ eventuelt andre pårørende.

Studentene skal på et avansert nivå diskutere og begrunne arbeidet med utgangspunkt i ulike kilder for kunnskap.

Studentene skal på et avansert nivå reflektere over jordmorfaget, kvinneperspektiv, egen praksiserfaring og egen yrkesidentitet 


Obligatorisk forkunnskapskrav

JMO-3002 Grunnleggende jordmorvirksomhet

Hva lærer du

Kunnskaper: Studenten har

Ferdigheter: Studenten kan

 

Generell kompetanse: Studenten


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings/veileders språk er i hovedsak norsk, men kan også være svensk eller dansk. Tekster/arbeidskrav skal som hovedregel være på norsk, men kan etter avtale leveres på svensk, dansk eller engelsk.

Undervisning

Veiledet klinisk praksis. Studentene er som hovedregel under veiledning av fast/faste jordmor/jordmødre, men kan også veiledes av andre jordmødre, leger eller andre relevante yrkesgrupper i konkrete situasjoner.

Selvstudie inngår i form av arbeidskrav og lesing av pensum, retningslinjer, forskning og andre relevante kunnskapskilder.


Eksamen

Arbeidskrav:

Arbeidskrav 1:Vurdering

Arbeidskrav 2: En skriftlig oppgave

 Eksamen:

Vurderingsuttrykk: Bestått / ikke bestått praksis.

Oppmøte er obligatorisk, det godkjennes inntil 10 % fravær i praksisstudier. Arbeidskrav skal være godkjent. Sluttvurdering gjøres i fellesskap av veiledningsjordmor (praksisveileder) og studentens lærer

Det arrangeres ikke kontinuasjon/utsatt eksamen i praksisemner. «Ikke bestått» i praksis medfører endret studieprogresjon og overflytting til neste kull.

Undervisning Vår 2020
Forelesning f.aman. Anne Katharina Dragøy Hafstad
prof. Lars Uhlin Hansen
uni.lekt. Heidi Elvemo
uni.lekt. Gry Skogheim
prof. Yngve Anton Figenschau
uni.lekt. Sigrun Kongslien
f.aman. Lene Nymo Trulsen
f.lekt. Anne-Lise Thoresen
prof. Claus Andreas Klingenberg
Seminar uni.lekt. Heidi Elvemo
uni.lekt. Gry Skogheim
uni.lekt. Sigrun Kongslien
f.lekt. Anne-Lise Thoresen
Gruppeundervisning uni.lekt. Heidi Elvemo
uni.lekt. Gry Skogheim
uni.lekt. Sigrun Kongslien
f.aman. Solrunn Hansen
f.lekt. Anne-Lise Thoresen
Ferdighetstrening uni.lekt. Heidi Elvemo
uni.lekt. Sigrun Kongslien