Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

JMO-3005 Vitenskapsteori, forskningsetikk og -metoder i jordmorfag - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på master i jordmorfag og kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Vitenskapsteori. Emnet synliggjør sammenhenger mellom ulike vitenskapsteoretiske posisjoner med betydning for jordmorfaglig forskning.

Forskningsetikk. Emnet inkluderer forskningsetiske vurderinger, kunnskap om lover og retningslinjer som regulerer forskning, fremleggsplikt og instanser for godkjenning av forskningsprosjekter (Regionale etiske komiteer, Datatilsynet, Personvernombudet for forskning (NSD), Statens helsetilsyn og lokale instanser).

Forskningsmetoder. Emnet fokuserer på forskningsmetoder, design og forskningsprosesser innen kvalitativ og kvantitativ forskning. 


Hva lærer du

Kunnskaper: Studenten har

 

Ferdigheter: Studenten

 

Generell kompetanse: Studenten kan


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk vil som hovedregel være norsk. Det kan forekomme undervisning på svensk, dansk og engelsk

Eksamen og arbeidskrav skal som hovedregel være på norsk, men kan etter avtale leveres på svensk, dansk eller engelsk.


Undervisning

Det veksles mellom forelesning, seminar, e-læring, gruppearbeid, selvstudie og ferdighetstrening inkludert digitale læringsrom

Eksamen

To muntlige fremlegg

Individuell hjemmeeksamen

Vurderingsuttrykk karakter A-F der F gir ikke bestått

Ved ikke bestått eksamen arrangeres det ny eksamen påfølgende semester


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 29.05.2020 innlevering 11.06.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2020
Forelesning f.aman. Bodil Hansen Blix
uni.lekt. Gry Skogheim
f.aman. Åge Wifstad
f.aman. Inger Jorun Danielsen
f.aman. Solrunn Hansen
forsker Jill-Marit Moholt
f.lekt. Anne-Lise Thoresen
f.aman. Kajsa Møllersen
Seminar uni.lekt. Gry Skogheim
f.aman. Inger Jorun Danielsen
f.aman. Solrunn Hansen
f.lekt. Anne-Lise Thoresen
Gruppeundervisning f.aman. Solrunn Hansen
Ferdighetstrening uni.lekt. Heidi Elvemo
uni.lekt. Sigrun Kongslien