Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

PED-1006 Utdanning og samfunn: Inkluderings- og eksluderingsprosesser - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelor i pedagogikk. Emnet kan inngå som valgemne i bachelor spesialpedagogikk. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet behandler sosialisering og oppdragelse i vekselvirkning med samfunnet, med et særlig fokus på inkluderings- og ekskluderingsprosesser.

Emnet gir kunnskap om faktorer i oppvekstmiljøet og samfunnet som skaper og opprettholder sosial ulikhet og sosiale problemer. og derigjennom tilbyr mennesker ulike muligheter i utdanning og arbeidsliv.

Med utgangspunkt i pedagogisk og sosiologisk teori oppøves forståelse og kunnskap om de samfunnsforholdene pedagogisk arbeid skal fungere i, samt bevissthet om egne holdninger. I studiet aktualiseres samfunnsmessige utfordringer med utgangspunkt i nyere forskning.


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Obligatorisk emne bachelor i pedagogikk. Kan inngå som valgemne bachelor i spesialpedagogikk.

Emnet kan tas som enkeltemne.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

norsk

Undervisning

Teoretisk. Emnet er campusbasert og har 20 timer forelesninger og 20 timer seminarundervisning. På emnet benyttes studentaktive arbeidsformer som forutsetter deltakelse på forelesninger og seminarer.

Pensum: om lag 700 sider

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Eksamen:

Hjemmeeksamen (oppgitt tema) på ca. 2400 ord (ca. 7 sider) som skrives over én (1) uke.

Det gis bokstavkarakter med en skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 11.05.2020 innlevering 19.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2020
Forelesning prof. Andrew Nikolai Kristiansen
dosent Vivian Doris Haugen
f.aman. Vidar Vambheim
Seminar stip. Terje André Bringeland