Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

PRO-1001 Prosessteknikk - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Kan tas som enkeltemne. 

Innhold

Prosessapparatur:

Prosessteknikk:

Lover og forskrifter:

Skjemateknikk (kun for prosessteknologi)

Skjemateknikk (kun for automasjon):


Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Samme som for ingeniørutdanning.

Søknadskode 9391


Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse:

Ferdigheter:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Engelsk og norsk

Undervisning

Forelesninger, øvinger, gruppeoppgaver og laboratorieøvinger.

Eksamen

Eksamensform:

5 timers skriftlig skoleeksamen.

Vurdering:

Mappevurdering hvor øvinger og laboratoriearbeider teller 20% og skriftlig skoleeksamen teller 80% av endelig karakter. Det gis kun én samlet karakter i emnet.

Karakterskala:

Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, hvor F er ikke-bestått.

Kontinuasjonseksamen:

Det gis ikke kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Tillatte hjelpemidler ved eksamen:

Kalkulator. Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 03.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

PRO-1003 Fluidmekanikk og varmetransport 5 stp
Undervisning Høst 2019
Prosessteknikk Forelesning f.aman. Hassan Abbas Khawaja
Øving f.aman. Hassan Abbas Khawaja
Prosessteknikk lab sr.ing. Jim Asle Olsen
PC-Lab uni.lekt. Tor Schive