Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

TANN-107 Helhetlig pasienttilnærming - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på bachelorstudiet i tannpleie og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

I emnet inngår en helhetlig pasienttilnærming. Emnet består av innledende/ videregående fagemner fra: generell og spesiell patologi, geriatri, gerodontologi, farmakologi, etikk, trygdelovgivning, sosialmedisin og samfunnsodontologi. Studenten skal lære å integrere, bruke og videreutvikle helse- og tannpleierelaterte oppgaver i forebyggende og behandlende arbeid, spesielt ovenfor pasienter med spesielle behov eller eldre. I tillegg lærer studenten lærer om utbredelse og fordeling av tannsykdom i spesielt utsatte grupper, samhandling og samarbeidsprosesser innen forebyggende arbeid, lover og regler samt bruk av trygdeverkets refusjonsordning.

Opptakskrav

Alle emner på 1. og 2. studieår i bachelor i tannpleie må være bestått.

Hva lærer du

KUNNSKAPER: Studenten skal etter endt semester kunne:

- vurdere hvilken tannpleiefaglig kunnskap som er nødvendig for å kunne foreta en helhetlig pasientevaluering, diagnostisere og kartlegge status presens og planlegge tannpleiefaglig behandling

- diskutere utbredelse og fordeling av tannsykdom

-beskrive ulike former for funksjonshemming og deres konsekvenser for tannhelse og tannbehandling

-beskrive refusjonsordninger knyttet til tannbehandling.

-vurdere eldres og spesielle gruppers medisinske historie knyttet opp mot farmakologi

-diskutere de viktigste smertebegrepene og smerteteorier, herunder smerte relatert til muskulatur og kjeveledd, smerter relatert til patologiske prosesser samt neuralgiforme lidelser

-beskrive hvilken innvirkning tobakk har på tannhelsen

 

FERDIGHETER: Studenten skal etter endt semester kunne:

-kommunisere på en åpen og respektfull måte overfor pasienter med spesielle behov

-foreta en helhetlig pasientevaluering, diagnostisere, kartlegge status presens, planlegge og gjennomføre tannpleiefaglig behandling

-vurdere (røntgenologisk, klinisk) forskjellige endodontiske materialer

-vurdere, og gjennomføre munnstell på svært syke mennesker

-justere klammere og fjerne støtpunkter som gir gnag, ta avtrykk og gjennomføre rebasering, i samarbeid med tannlege og tanntekniker

-gjennomføre nødvendig justering av tannteknisk arbeid

-foreta manuell og maskinell ekskavering, og kunne legge provisorisk dentalt fyllingsmateriale (IRM, Zinkoksyd mm)

-kunne bruke nødvendige instrumenter i forbindelse med ekstraksjon av melketenner

 

GENERELL KOMPETANSE: Studenten skal etter endt semester kunne:

-diskutere en tannpleiefaglig og etisk forståelse for hele mennesket, ulike funksjonshemminger, kunne tilrettelegge tannpleietjenesten slik at mennesker med spesielle behov bli ivaretatt på en best mulig måte

-diskutere folkehelsearbeidet, slik at det opprettes kontakt mellom tannhelsetjenesten og andre helsetjenester med tanke på best mulig tilbud til spesielle grupper, både på klinikknivå og på samfunnsnivå

-diskutere etiske og kommunikative utfordringer i møtet med pasienter fra andre kulturer og være i stand til å tilpasse helsefremmende og -forebyggende tiltak til pasienter med ulik kulturell bakgrunn.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Undervisning

Forelesninger, seminarer, klinisk praksis og basisgrupper.

Eksamen

Arbeidskrav:

Alle former for obligatorisk aktivitet må være bestått for å gå opp til eksamen. Det er krav om minimum 80 % studiedeltakelse på hver enkelt obligatorisk aktiviet for å fremme seg til eksamen. Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviter for emnet er:

- Seminarer

- Basisgrupper

- Undervisning på simuleringsklinikk

- Intern og ekstern praksis på klinikk

Eksamen:

Skoleeksamen består av en 5 timers skriftlig eksamen, karakter A-E (F er stryk). Ved vurdering til stryk eller i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeerklæring til ordinær eksamen gis det adgang til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 10.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2019
Første gang: Se timeplan
Forelesning f.aman. Jan Are Kolset Johnsen
f.aman. Kristian Svendsen
f.aman. Anne Margrete Gussgard
uni.lekt. Arild Mo
f.aman. Anders Per Gustav Sjögren
Første gang: 20. august

Basisgruppe Første gang: 16. august

Basisgruppe 1 uni.lekt. Hilde Karin Nyborg
Basisgruppe 2 øvinglær. Silje Navjord Moltubakk
Klinikk uni.lekt. Arild Mo
Seminar f.aman. Jan Are Kolset Johnsen
Linda Kristin Johansen Stein
øvinglær. Lisbeth Zachariassen
uni.lekt. Hilde Karin Nyborg
f.bibl. Mbachi Ruth Msomphora
øvinglær. Silje Navjord Moltubakk
f.aman. Linda Maria Stein
f.aman. Anne Margrete Gussgard
Kirsten Solemdal
Diverse uni.lekt. Hilde Karin Nyborg