Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

VPL-1010 Introduksjon til og rammer for yrkesutøvelsen - 18 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbehold studenter på bachelorstudiet i vernepleie og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Delemne 1A: Introduksjon til yrkesutøvelsen

A. Vernepleieryrket, vernepleiefaglig kompetanse, faget og rollen før og nå

B. Sentrale begreper, ideologier og føringer i vernepleiefaglig arbeid som: Funksjonshemming, funksjonsnedsettelse, dannelse, deltakelse, brukermedvirkning, selvbestemmelse, empowerment, inkludering, universell utforming, vernepleierens arbeidsmodell

C. Etikk og moral: avklaring av grunnleggende begreper som verdier, normer, ansvar og makt, refleksjon, skillet mellom normative og deskriptive utsagn

D. Grunnleggende kommunikasjonsteorier

E. Nettverksteorier

Delemne 1B: Rammer for yrkesutøvelsen

Innhold

A. Velferdsstatens historie og funksjon. Befolkningens levekår, helseproblemer og sosiale problemer

B. Innføring i helse- og sosialpolitikk, med vekt på sentrale målsettinger

C. Sosiologisk og sosialantropologiske perspektiver, tenkemåter og sentrale begreper som sosialisering, roller, makt og avmakt, sosial ulikhet, sosiale avvik og sosial kontroll, diskriminering og inkludering, deltakelse og tilgjengelighet, brukermedvirkning og selvbestemmelse, kultur, profesjon og profesjonsutøvelse

D. Sentrale begreper som legalitetsprinsipp, rettssikkerhet, privat autonomi, rettighets- og pliktsubjekt. Sentrale lover og forskrifter som menneskerettigheter, folkehelse, taushetsplikt, individuell plan, universell utforming og lignende

E. Innføring i vitenskapelig tenkning og vitenskapsteoretiske retninger og forskningsmetoder (kvantitative og kvalitative)

F. Studieferdigheter med vekt på å lære å lære, individuelt og i gruppe


Hva lærer du

Emnet består av to deler: 1A Introduksjon og 1B Rammer for yrkesutøvelsen.

Delemne 1A: Introduksjon til yrkesutøvelsen

Læringsutbytte:

Etter fullført emne kan kandidaten

1. gjøre rede for grunnleggende kunnskap om vernepleieryrket, vernepleierens kompetanse, fag og rolle med fokus på forståelse av individ, samfunn og forholdet mellom disse

2. gjøre rede for innhold i begrepet dannelse, som grunnlag for forståelse av dannelsens relevans i vernepleierutdanningen

3. gjøre rede for hovedtrekkene i sentrale omsorgsideologier

4. beskrive vernepleierens arbeidsmodell som grunnlag for profesjonelt miljøarbeid

5. gjøre rede for sentrale begreper som er nødvendige ved etisk refleksjon over praksis

6. presentere innholdet i grunnleggende kommunikasjonsteoretiske begreper

7. forklare hvordan kommunikasjonen i relasjoner påvirker relasjonene, og gjøre rede for faktorer som kan fremme/ hemme kommunikasjon

8. gjøre rede for innholdet i begrepet sosialt nettverk og for nettverkets betydning for enkeltmennesket

Delemne 1B: Rammer for yrkesutøvelsen

Læringsutbytte

Etter fullført emne kan kandidaten:

1. beskrive hovedtrekkene ved velferdsstatens utvikling og funksjon

2. redegjøre for sentrale helse- og sosialpolitiske målsettinger, utfordringer og konsekvenser

3. definere og forklare sentrale sosiologiske og sosialantropologiske begreper

4. forklare og gi eksempler på sosiale forhold som påvirker tjenestemottakeres mulighet til selvbestemmelse

5. redegjøre for sentrale juridiske begreper, rettskilder/juridisk metode, velferdsstaten, samt kjennskap til det norske rettssystemet og menneskerettighetene

6. redegjøre for hva som kjennetegner vitenskapelig tenking og ha kjennskap til sentrale vitenskapsteoretiske retninger og beskrive ulike forskningsmetoder

7. anvende formkrav for akademisk skriving og etterrettelig kildebruk

8. ta i bruk ulike studieformer som fremmer egen læring


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Praktisk og teoretisk arbeid inne på skolen og ute i feltet, individuelt og i grupper.

Eksamen

Arbeidskrav

Delemne 1A: Introduksjon til yrkesutøvelsen

- Deltakelse i obligatorisk basisgruppearbeid, undervisning og seminar med tilhørende arbeidsoppgaver.

- En skriftlig individuell oppgave.

Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Alle arbeidskrav må være godkjent før kandidaten kan fremstille seg til eksamen i emnet.

Delemne 1B: Rammer for yrkesutøvelsen

- Deltakelse i obligatorisk basisgruppearbeid, undervisning og seminar med tilhørende arbeidsoppgaver.

- En skriftlig oppgave.

Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Alle arbeidskrav må være godkjent før kandidaten kan fremstille seg til eksamen i emnet.

Vurdering:

Emnet avsluttes med fire timers individuell, skriftlig skoleeksamen, som vurderes etter karakterskala A - F.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 28.10.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

VPL-1011 Introduksjon til og rammer for yrkesutøvelsen 18 stp
Undervisning Høst 2019
Forelesning f.lekt. Leif Svein Lysvik
f.lekt. Gunn Tove Minde
uni.lekt. Hanne-Trine Engdal Normann
f.lekt. Terje Øien Thomsen
uni.lekt. Silje Mæhle
stip. Dominic Andrew Nyikach
uni.lekt. Leif Inge Johansen
uni.lekt. Joakim Jakobsen
uni.lekt. Ida Martine Pettersen
uni.lekt. Mona Stenhaug Johannessen
Seminar uni.lekt. Mona Stenhaug Johannessen
OBLIGATORISK (® Reg. pliktig) f.lekt. Leif Svein Lysvik
uni.lekt. Hanne-Trine Engdal Normann
f.lekt. Terje Øien Thomsen
uni.lekt. Jørgen Sundby
uni.lekt. Linda Skjalmar
uni.lekt. Mona Stenhaug Johannessen
Annet overing. Rikke Ditlefsen
stip. Magnus Ingebrigtsen
uni.lekt. Mona Stenhaug Johannessen