Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

STV-3062 Fra Platon til Aristoteles: Ut i praksis med organisasjonskunnskap - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er et valgemne i mastergradsprogrammet i organisasjon og ledelse,og er forbeholdt studenter innen dette programmet. Som følge av begrenset antall praksisplasser, vil studenter som ønsker å ta dette emnet måtte gå gjennom en søknadsprosess.

Innhold

Hensikten med praksisemnet er å gi studentene erfaring med ulike arbeidsformer og problemstillinger i arbeidslivet. Gjennom et seks ukers praksisopphold hos en vertsinstitusjon, fra offentlig, privat eller frivillig sektor vil du lære hvordan du kan anvende dine kunnskaper om organisasjon, organisering, ledelse og styring i praksis. I tillegg er hensikten at du skal lære mer om vertsinstitusjonens virksomhet.

 

Arbeidsoppgavene bestemmes i samarbeid med hver enkelt vertsinstitusjon og fagmiljøets kontaktperson. Eksempler på relevante arbeidsoppgaver kan være:


Søknadsfrist

1. desember

Hva lærer du

Kunnskaper

 

Studenten har kunnskap om:

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 

Generell kompetanse

Studenten kan

Emnet vil gi studenten innsikt i hvordan faglige kunnskaper kan anvendes i praksis og virke forberedende på senere yrkeskarriere.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen foregår på norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Praksisopphold hos vertsinstitusjon og seminarer.

 

Det er tre obligatoriske seminarer i tillegg til praksisopphold.

Praksisen finner sted i vårsemesteret. Studenten jobber fulltid i seks uker hos en vertsinstitusjon med et prosjekt som du og vertsinstitusjonen og din kontaktperson fra fagmiljøet kommer frem til sammen.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Obligatorisk aktivitet som må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Eksamen er trinnvis og består av en oppsummerende rapport som leveres i forkant av siste seminar samt en muntlig prøve. Vurderingen på rapporten er bestått/ikke bestått. Rapporten må være bestått før kandidaten kan fremstille seg for muntlig prøve. Muntlig prøve har også vurderingsformen bestått/ikke-bestått.

 

Rapport

Underveis i praksisperioden jobber du med en rapport som skal leveres til arbeidsgiver siste arbeidsdag i praksisperioden. Rapporten skal være på 2000-3000 ord.

 

Muntlig oppsummeringsmøte

Det vil være et møte mellom student, en representant fra vertsinstitusjonen, emneansvarlig og en representant fra Institutt for samfunnsvitenskap hvor studenten presenterer rapporten og erfaringer fra praksisoppholdet, med en påfølgende samtale.

 

Eksamen vurderes til bestått/ikke bestått.

Ved karakter ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret. 


Dato for eksamen

Muntlig 12.06.2020;Rapport innlevering 10.06.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.