Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

PED-3022 Sosiale og emosjonelle vansker - 20 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet tilbys på master i spesialpedagogikk. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Hovedområdene er: definisjoner, forståelsesmåter og årsaksforhold knyttet til sosiale og emosjonelle vansker, utvikling og risikofaktorer, kartlegging av psykososiale vansker, tilrettelegging, forebygging og ulike former for tiltak, et multiteoretisk perspektiv på sosiale og emosjonelle vansker og vitenskapsteoretiske og forskningsmetodiske aspekter ved studiet av dette fagfeltet.

Søknadsfrist

1. juni.

Opptakskrav

Jf. opptakskrav gitt av mastergradsprogrammet i spesialpedagogikk.

Søknadskode 9371 - Enkeltemner på masternivå. Husk å legg emnekoden i kommentarfeltet på søknaden.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse om:

Ferdigheter:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, fagseminar med studentframlegg, gruppedrøftinger (3-5 studenter) og selvstudium. Undervisningen er samlingsbasert og går over ett semester.

Emnet arrangeres på høsten, og vil være del av første semester for fulltidsstudenter.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

Eksamen består av: Hjemmeoppgave over oppgitt tema på ca 3500 ord (ca. 10 sider) og muntlig eksamen. Innleveringsfrist 2 uker. Oppgaven gis en egen karakter. Muntlig eksamen fungerer justerende ved fastsetting av endelig karakter.

Det gis bokstavkarakter etter en skala fra A til F, der F er ikke bestått.

Ved karakteren F tilbys kontinuasjonseksamen påfølgende semester.


Dato for eksamen

Muntlig 21.11.2019;Hjemmeoppgave utlevering 21.10.2019 innlevering 01.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2019
Samling prof. Jon Håkon Schultz